Vyjádření zastupitelů za Piráti a STAN pro Újezd k odvolání ředitelky

Dne 23.2.2021 proběhla schůzka zástupců koalice Piráti a STAN pro Újezd s členy Rady Městské části Praha 21 (ve složení starosta M. Samec, radní Kristýna Kopecká a Lucie Ponicová, všichni ODS, a radní Hana Pelčáková za ANO) a se dvěma zástupci advokátní kanceláře Lichtenstein Legal s.r.o., která zpracovala právní stanovisko, doporučující odvolat ředitelku Masarykovy základní školy Hanu Cermonovou.

Na základě předložených dokumentů nepovažujeme pochybení paní ředitelky za tak závažné, aby muselo vést k jejímu okamžitému odvolání. Navíc se ukazuje, že úřad zřejmě zanedbal své povinnosti kontrolního orgánu.

Znepokojivý je také fakt, že Rada opřela své rozhodnutí odvolat ředitelku o právní stanovisko výše zmíněné kanceláře, vykazující celou řadu podstatných nedostatků. Některá tvrzení nejsou podložena, některé závěry ohledně chyb v účetnictví jsou vadné. Je očividné, že na stanovisku nespolupracoval nikdo s ekonomickými a zejména účetními znalostmi. 

Radě MČ jsme podrobně vysvětlili naše námitky.

Vzhledem k tomu, že ani během jednání nebyly předloženy jasné důkazy o závažném porušení zákonných povinností ze strany paní ředitelky, navrhli jsme Radě, aby i s ohledem na nekvalitně provedené právní stanovisko, ze kterého při svém rozhodování vycházela toto:

Revokovat své usnesení o odvolání ředitelky ZŠ, samozřejmě za předpokladu, že paní ředitelka bude s pokračováním ve funkci souhlasit. 

Zároveň jsme navrhli vytvoření pracovní skupiny složené z odborníků, kteří by pomohli s nápravou v minulosti vzniklých chyb.

Jsme silně znepokojeni tím, co se nyní ve škole odehrává. Je nám líto pedagogů, kterým místo podpory v této složité době úřad svým rozhodnutím o odvolání ředitelky naopak zkomplikoval jejich práci. Někteří jsou již unavení další změnou vedení za posledních pár let a zvažují svůj odchod. Ze školy zároveň vnímáme jednoznačný signál, že učitelé stojí plně za současnou ředitelkou a přejí si její setrvání ve funkci. V této pro všechny složité “covidové” době zvlášť oceňují její manažerské dovednosti – schopnost rychle se zorientovat v mnohdy chaotických nařízeních vlády a předat učitelům jasné instrukce, za jakých podmínek mohou pokračovat ve výuce. Odvolání klíčové osoby, na kterou spoléhají jak učitelé, tak rodiče dětí, považujeme za nesprávné, vedoucí k destabilizaci školy a poškození její pověsti. Je třeba si uvědomit, že odvolání ředitelky chyby v účetnictví neopraví a (nejen) její usilovná práce na budování dobrého jména naší školy přijde vniveč.

Děkujeme všem přítomným za ochotu k setkání a věříme, že Rada MČ poctivě zváží všechny naše argumenty a také situaci, ve které se nyní škola nachází, a přehodnotí své původní rozhodnutí.

Lucie Doležalová (STAN), Marie Kučerová (STAN), Blanka Charvátová (Piráti), Marek Havrda (STAN), Petr Říha (Piráti)