Komentář k zářijovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Zastupitel pan Roušar navrhl doplnění programu o bod Znovuotevření zastávky Rápošovská, návrh byl přijat. Návrh Marie Kučerové, aby byl zařazen do programu bod Projednání plánu zasedání ZMČ na rok 2019/2020 přijat nebyl, takže bude nadále probíhat poněkud zmatená organizace zastupitelstev, která jsou vyhlašována ad hoc s nevelkým předstihem. Vzhledem k tomu, že řada zastupitelů má náročné povolání i řadu jiných povinností, a musí si plánovat své aktivity dlouho dopředu, je nárazové vyhlašování zasedání zastupitelstva velmi limitujícím faktorem pro účast na jednání.

(Pokračování textu…)

Dotace na akci Rekonstrukce Netušilská 1570 (bývalý Ideal Lux)

V březnu požádala naše MČ ve vší tichosti, bez informování kohokoliv, magistrát o dotaci na akci Rekonstrukce Netušilská 1570 (bývalý Ideal Lux). Dotace měla být použita na „rekonstrukci budovy bývalé továrny na kancelářskou budovu, nové sídlo ÚMČ Praha 21, zázemí údržby, středisko hygieny, včetně parkování a přesunu trafostanice“.

Žádost naštěstí nebyla Radou HMP odsouhlasena.

(Pokračování textu…)

Úroveň jednání zastupitelstva Prahy 21

Posledním zastupitelstvem jsme na pomyslné škále úrovně jednání sjeli o mnoho pater dolů, což bylo jistě nejen pro mě velkým zklamáním. Zejména v interpelacích (těch občanských i zastupitelských) byly znát osobní antipatie, které přetavily čas určený k získání odpovědí na důležité otázky v sérii osobních útoků na interpelované a v podstatě soutěž, kdo plivne co nejjedovatější slinu.

(Pokračování textu…)

PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD JSOU PROTI OMEZENÍ PRÁV ZASTUPITELŮ

Radnice zvažuje radikálně změnit podobu sloupku zastupitelů v místním obecním tisku. Místo sloupku zastupitele by byla anketa – jeden člověk by položil otázku a zastupitelé by odpověděli. Ti by tedy v budoucnu nemohli psát o tom, co řeší, na čem pracují, případně jaké je jejich stanovisko ke kauzám, které hýbou naší městskou částí.

Na Praze 21 v Újezdě nad Lesy aktuálně řešíme omezení práva zastupitelů vyjádřit svůj názor. V místním obecním tisku, Újezdském zpravodaji, jsme doposud všichni zastupitelé bez rozdílu měli možnost informovat občany o všem, co jsme považovali za důležité dle svého vlastního rozhodnutí. Jediným limitem byla délka znaků (1500). Místostarostka Kristýna Kopecká (ODS) nyní rozeslala e-mail všem zastupitelům, ve kterém informuje, že radnice zvažuje změnit podobu sloupku zastupitelů, zavést místo nich anketu – jeden člověk by položil otázku a zastupitelé by měli právo odpovědět. 

(Pokračování textu…)

Interpelujeme za vás

Na žádost občanů jsme předložili na zastupitelstvu dne 2. 9. 2019 několik interpelací a dotazů a ve zkratce přinášíme odpovědi tak, jak jsme je zaznamenali a porozuměli jim.

Zajištění dozoru ze strany policie, případně dobrovolníků při pohybu dětí na hlavní ulici při cestě do a ze školy, který je v důsledku uzavření zastávky Rápošovská hodně chaotický a nebezpečný. Pan místostarosta vysvětlil, že dobrovolníci nebudou, protože se jich nepřihlásilo dost, aby policie mohla zorganizovat jejich proškolení. Přislíbil ale snahu zajistit pohyb dětí příslušníky policie.

(Pokračování textu…)

Komentář k červnovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Do programu zastupitelstva konaného dne 10.6.2019 byl všemi hlasy dodatečně přijat bod navržený naším zastupitelem Petrem Říhou Znovuotevření tenisových kurzů. Návrh Marka Havrdy na rozdělení bodu Změny územního plánu tak, aby bylo možné projednat každou navrženou změnu samostatně přijat nebyl, což omezilo řádné projednání tohoto zásadního bodu. Zastupitelům tak nebylo umožněno o každé změně hlasovat samostatně, i když navrhované změny spolu věcně ne vždy nesouvisí (některé jsou na Rohožníku, jiné u školy, další u nádraží).

(Pokračování textu…)

O Rohožníku a jiných věcech

Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

(Pokračování textu…)

Jak zlepšit jednání zastupitelstva

Dva dny trvající jednání zastupitelstva je nejen úmorné pro zúčastněné, ale je to i omezující faktor pro účast občanů. Je snadné říct, že za to mohou “ti druzí”, ale zkusme se zamyslet, jak dostat jednání do únosných mezí.

Především je třeba říct  co udělat nelze. Nelze bránit zastupitelům v projevech jejich vůle, současné časové limity jsou dostačující. Nelze zabránit, aby se na jednom zasedání sešlo více náročných témat, například souběh schvalování účetní závěrky, finančních odměn a náhrad pro zastupitele a změn v územním plánu je očekávatelně náročný. Nelze vyměnit pomalý a neobratný hlasovací software z důvodu plnění podmínek dotace.

Co tedy změnit lze?  Pokud je předmětem jednání schválení nějaké směrnice či pravidel, bylo by užitečné a účinné dát směrnici či pravidla k připomínkám zastupitelům ještě před tím, než jsou zařazeny do oficiálních podkladů pro jednání, to zdůrazňujeme od začátku. V rámci připomínek by se vychytaly chyby a nelogičnosti, některé připomínky by rada akceptovala, jiné odmítla s vysvětlením, proč jsou nežádoucí, a zastupitel by uvážil na čem bude trvat. Situace, kdy se formou četných změn usnesení a protinávrhů mění jednotlivosti v předložené směrnici a kdy se o jednotlivých připomínkách diskutuje přímo na zastupitelstvu, vede nejen ke ztrátě času, ale stoupá riziko dalších chyb vyvolaných nově schválenými úpravami.

Další vhodnou změnou proti stávajícím zvyklostem by bylo, aby se neprojednávalo několik rozdílných věcí v jednom bodu jednání. Každý bod by ideálně měl mít pouze dva návrhy usnesení – bere na vědomí nebo schvaluje – a ukládá někomu něco. Situace, kdy je v jednom bodě jednání navrženo čtyři i více usnesení, vede ke zmatkům, v diskuzi vystupuje každý k něčemu jinému a pak se ztrácí přehled o čem se zrovna hlasuje. Na touto stávající praxí se zamyslí i kontrolní výbor.

K dalším vylepšením by mohlo patřit i připravovat protinávrhy písemně, pokud to lze, a posunutí začátku jednání na 16 hodinu.

Marie Kučerová