Veřejná prostranství jsou vizitkou obce

Veřejná prostranství jsou tím, co formuje identitu obce a jejích obyvatel. Jsou místem každodenního pohybu a vzájemného kontaktu, zkrátka společným komunikačním a pobytovým prostorem, jenž má vliv na kvalitu života a spokojenost obyvatel. Jsou také klíčovým nástrojem pro zvýšení atraktivity dané lokality, která se promítne do struktury obchodů a služeb, stejně jako ceny okolních nemovitostí. Veřejná prostranství přitom nejsou jen parky a náměstí, na které jsou často redukována. Zahrnují také všechny typy komunikací, od městské třídy přes obytnou ulici až po pěší a cyklistické stezky. Uliční prostory jsou tudíž klíčovým veřejným prostranstvím už jen proto, že je má každý před svým domem. Proto jim je třeba věnovat zvláštní pozornost. Mělo by se jednat o prioritu každého vedení obce. 

Je třeba konstatovat, že v rozvoji veřejných prostranství má naše obec dluh. V posledních dekádách se v Újezdě hodně staví, ale málo revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy živelně, spíše stagnují a nová kvalitní nevznikají. Chybí plán účelného rozvoje zeleně, stejně jako odborná revize dopravního značení. Uliční prostory jsou mechanicky rekonstruovány bez ohledu na jejich pobytové a enviromentální kvality. Jinde jsou upřednostňována jednoduchá lokální vylepšení, která se dají snadno realizovat a politicky prodat. I ta jsou svým způsobem přínosná, avšak ucelenou dlouhodobou vizi nenahrazují.    

Není však třeba hledat konkrétní viníky, to nás nikam neposune. Základem je začít podnikat nápravné kroky. Ten první spatřuji ve vypracování Generelu veřejných prostranství, který by stanovil metodickou základnu pro projekty rekonstrukce uličních prostorů a architektonické studie konkrétních lokalit. Tyto studie, konzultované samozřejmě s veřejností, by se měly stát podkladem pro rozhodování a plánování investic v horizontu přesahujícím jedno volební období. 

Došlo by tak k naplnění předvolebního slibu téměř všech stran a hnutí, že se revitalizací a rozvojem veřejných prostranství Újezda nad Lesy budou zabývat. Uvidíme jak tomu bude po volbách, ale věřím, že se v tomto posuneme dále.

Petr Kučera

Naše VIZE v roce 2018

CENTRUM OBCE
ROHOŽNÍK
BLATOV
Cesta k nádraží Klánovice
STAROKLÁNOVICKÁ

Naše VIZE pro Újezd nad Lesy

Protože nám není jedno, jak se v Újezdě bude bydlet a žít i v budoucnu, oslovili jsme přední pražské odborníky urbanisty, abychom společně s nimi nalezli odpovědi na otázky, jak lze reálně proměnit Újezd v moderní čtvrť plnou života. Navrhli pro nás urbanistickou vizi, kterou vám nyní představujeme.

Dát si do programu více laviček a stromů umí každý. V lepším případě se slib podaří dodržet a vylepšit jedno místo o lavičku. Újezd však potřebuje mnohem více než pár lokálních vylepšení. Chybí hlubší představy jeho rozvoje, nejen občanské vybavenosti, ale především revitalizace stávajících a vytváření nových veřejných prostranství, která by sloužila ku prospěchu všech. To je poslání městské části, která by měla být v tomto ohledu iniciátorem a zároveň garantem jejího postupného naplňování. Taková dlouhodobá vize by měla být od začátku krok po kroku konzultována a hlavně formulována veřejností. Jedině tak může být všeobecně přijata a tím pádem zakotvena ve strategiích, které přesahují rámec jednoho volebního období.

Naše studie pro Újezd je v tomto ohledu prvním výkopem.

Nejedná se o konkrétní projekt, nýbrž o urbanistickou vizi nezávislých odborníků zvenčí.

Cílem je ukázat možný směr vývoje a vyvolat veřejnou diskusi nad podobou a fungováním daných lokalit.

Výsledkem by měla být formulace zadání pro následné studie, zadané přímo městskou částí.
Tři řešené lokality byly vybrány tak, aby zahrnovaly pokud možno co nejširší spektrum témat od urbanistického rozvoje centra obce přes regeneraci stávající zástavby a řešení dopravní prostupnosti po revitalizaci veřejných prostranství a městské zeleně.

Přijďte s námi diskutovat!

Termíny, kde a kdy nás najdete jsou k dispozici v našich kalendářích.
Google kalendář https://goo.gl/ngvubv a Apple Kalendář – https://goo.gl/Djqnpv

Vydejte se s architektem Petrem Kučerou na vycházky, v rámci kterých si konkrétní nápady představíme!

Stáhněte si studie pro konkrétní lokality a diskutujte o nich se sousedy!