Náš program, Piráti a STAN pro újezd

Náš program

I. Doprava a veřejný prostor

II. Školství

III. Zdravotnictví a sociální služby

IV. Sousedský život

V. Fungující podnikatelské prostředí

VI. Občan partnerem

VII. Profesionální a kompetentní veřejná správa

VIII. Peníze na realizaci


I. Doprava a veřejný prostor

Újezd 2030 – atraktivní, klidná obec s pěšími zónami, parky a lavičkami

V příštích letech čeká Újezd nad Lesy změna, která zásadním způsobem ovlivní život celé městské části. Jak pevně věříme, bude vybudována přeložka silnice I/12, neboli obchvat Újezda a dalších obcí. Újezd dnes slouží jako hlavní silniční tah směrem od Českého Brodu na Prahu, projíždějí tudy nejen obyvatelé okolních obcí, nýbrž i tranzitní doprava. Po zprovoznění přeložky by mělo dojít k výraznému zklidnění a snížení hustoty silniční dopravy v naší městské části.

Již dnes je nejvyšší čas začít připravovat projektovou dokumentaci, abychom nastartovali změnu ze současného šedivého a zaprášeného Újezda nad Lesy na krásnou, klidnou obec s pěšími zónami, lavičkami, parky, stromořadími, ale i obchody a provozovnami služeb, kde najdou místo na procházky i schůzky obyvatelé všech věkových kategorií, maminky s kočárky i důchodci diskutující na lavičkách. Újezd by se měl stát pro každého návštěvníka příjemným místem k zastavení, místem, kde se bude dobře žít i našim dětem a vnoučatům. Jako podklad pro projektovou dokumentaci však potřebujeme promyšlenou vizi budoucnosti Újezda. Společně s urbanisty a na základě veřejné diskuse a po konzultacích s místními podnikateli, pro něž obchvat může znamenat snížení počtu zákazníků, vytvoříme Vizi: Újezd 2030, která poslouží spolu s Metropolitním plánem jako východisko pro budoucnost naší městské části Praha 21. Újezd 2030 by měl dát jasný směr úpravě charakteru hlavní ulice (snížení nivelity obdobně jako v Běchovicích, zeleň, atd.) a i vzhledem k vytvoření přirozeného centra obce. Současně začneme dělat “drobnou práci”, tj. zajišťovat vlastnické vztahy k pozemkům, které budou nezbytné pro realizaci této vize.

Aby se (nejen) nám u nás líbilo – „Újezd žije!”

Postupně zajistíme dokončení  chybějících povrchů ulic a vybudování chodníků. Společně s občany vytvoříme a naplníme krátkodobý plán využití zbývajících volných ploch, obecních pozemků a budov. Cílem je kultivovat veřejná prostranství s důrazem na jejich pobytovou kvalitu, na vhodných místech umístíme lavičky a vytvoříme odpočinková místa se stromy, vybudujeme relaxační zóny s herními prvky pro děti, ale i drobnou volnočasovou infrastrukturu pro dospělé. Veřejný prostor musí být nejen funkční, ale i na dobré úrovni z hlediska estetiky a vyřešen v souladu s přírodním prostředím. Budeme dbát na pravidelnou údržbu veřejných prostranství, herních prvků a městské zeleně, údržbu komunikací a budov v městském majetku. K důsledné kontrole provedených prací využijeme informační technologie.  Umožníme využívat existující veřejnou infrastrukturu, např. sportovní hřiště, všem, kteří mají zájem. 

Silniční obchvat Újezda nad Lesy – „Autem kolem Újezda a nikoliv přes“  

Zasadíme se o urychlené zahájení stavby silničního obchvatu (stavba I/12), který by výrazně zlepšil dopravní situaci v obci a umožnil realizaci navazujících opatření, jako například zklidnění Starokolínské a Novosibřinské ulice. Zasadíme se o zlepšení a zrychlení koordinace této stavby s okolními obcemi, hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. Zároveň však dohlédneme na to, aby spolu se stavbou byla realizována veškerá opatření (protihlukové valy, náhradní zalesnění) tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na obytnou zástavbu a život v Újezdě. Součástí obchvatu by mělo být i řešení parkování a návaznost na PID (včetně platnosti pražské jízdenky ke stanici s parkovištěm, např. Tuklaty). Dále by mělo být součástí kompenzačních opatření i výsadba lesů mezi obchvatem a zastavěným územím. Nechceme být nadále pasivními aktéry, protože tuto stavbu považujeme za zcela klíčovou.  Do doby zprovoznění obchvatu budeme aktivně hledat řešení a cesty pro zmírnění dnešní krizové situace, např. koordinace světelné signalizace od hranice hl. m. až po nájezd na východní spojku u nádraží Běchovice či dočasné zjednosměrnění vybraných komunikací propojující Újezd s okolními městskými částmi v ranní špičce.

Dostupnost vlakového nádraží – „Vlakem do města rychle a pohodlně“

Zasadíme se o zintenzivnění váznoucí spolupráce mezi Prahou, Středočeským krajem a ROPID s cílem většího zapojení příměstských vlaků do systému městské hromadné dopravy. Zlepšíme dostupnost klánovického nádraží prioritně pro autobusové linky, cyklisty a pěší. Na každý vlak musí být možné se dostat ze všech částí Újezda i bez použití automobilu. Tím se sníží potřeba celodenního parkování u nádraží. Vybudujeme parkoviště pro kola i na újezdské straně nádraží. Zasadíme se o celkovou rekonstrukci Staroklánovické ulice s důrazem na zřízení širšího osvětleného chodníku a samostatné stezky pro cyklisty. Hlavní přístup do obce od nádraží musí být atraktivní a nikoliv odstrašující, a to pro pěší i cyklisty. Přístup k nádraží by měl mít podobu městského bulváru, ne okresní silnice. Prověříme možnost zpevnění a osvětlení přímých cest k nádraží i z východní a západní části Újezda tak, aby je mohli využívat chodci i cyklisté za každého počasí. Co se týče parkování u nádraží, budeme jako podklad pro konečné rozhodnutí požadovat zpracování nejen analýzy místní situace (možnost parkování u peronu při odclonění automobilů keři, technická opatření pro zajištění bezpečného pohybu chodců, zjednosměrnění komunikací, omezení parkování pouze pro občany Újezda, využití elektronických monitorovacích systémů volných míst), ale především  celkové dopravní analýzy kapacit újezdských komunikací a zajištění alternativního umístění záchytného parkoviště u hranice hl. m. poblíž plánovaného obchvatu.

Racionalizace autobusových linek – „Autobusem na nádraží i  k sousedům“

Ve spolupráci s okolními obcemi a Dopravním podnikem hl. m. Prahy vyhodnotíme možnosti posílení stávajících a zavedení nových autobusových linek, které budou obsluhovat širší území obce a zajistí lepší propojení na nádraží i s okolními obcemi.  Cílem je obslužnost celého území městské části, tedy i včetně těch, které nejsou dobře obslouženy, jako je Božkovna či jižní část Blatova (za Penny marketem), a návaznost na každý vlakový spoj z a do centra města.

Újezd pro pěší a cyklisty – „Pěší a cyklisté na prvním místě“

V souladu s celkovou vizí připravíme systematický plán rekonstrukce hlavních újezdských komunikací s důrazem na jasnou  preferenci pěších a cyklistů. Budeme pokračovat v postupné obnově stávajících a doplňování chybějících chodníků, vyhrazených pásů pro pohyb pěšky a na kole na bočních komunikacích doplňování osvětlených přechodů, zklidnění a úpravě křižovatek s ohledem na jejich bezpečnost včetně analýzy možnosti výstavby cyklopřejezdů. Provedeme revizi dopravního značení s cílem jeho minimalizace a racionalizace při zachování zóny 30 km/h. Zasadíme se o rozvoj cyklistických stezek, přičemž za prioritní považujeme, aby trasy umožnily bezpečný pohyb pěších a cyklistů k hlavním zájmovým bodům (nádraží, škola, obchody) a jejich návaznost na trasy spojující Újezd nad Lesy s okolními obcemi. Při úpravách veřejného prostoru bude hlavní prioritou snadný a bezpečný pohyb chodců, cyklistů i motoristů tak, abychom se i bez auta dostali všude, kam potřebujeme.

Koordinační skupina

Zřídíme koordinační skupinu pro dopravu a přizveme k účasti zástupce pražského Magistrátu a okolních obcí bez ohledu na krajskou příslušnost. Budeme se včas vzájemně informovat o plánovaných uzavírkách a opravách a v případě konfliktů hledat kompromisní řešení pro potlačení negativních dopadů uzavírek. Zveřejníme sdílený kalendář plánovaných omezení pro včasnou informovanost občanů.


II. Školství

Dobrý ředitel – dobrá škola

V souladu s platnými předpisy budeme v nejbližším možném termínu iniciovat výběrové řízení na ředitele školy. Jako podklad pro výběrové řízení vytvoříme spolu s odborníky, rodiči a pedagogy stručný popis, jakou školu si naše obec jako zřizovatel přeje. Naším základním cílem je, aby si naše děti do dalšího života kromě znalostí a dovedností odnesly především radost z učení a schopnost naučit se novým věcem, a aby o světě kolem sebe dokázaly kriticky přemýšlet. V případě, že žádný uchazeč nebude úplně splňovat požadovaná kritéria, budeme zvažovat opakování výběrového řízení.

Spokojený učitel = spokojené dítě i rodič – “Škola hrou ne hra o školu”

Zajistíme dostatečné kapacity a kvalitní materiální zázemí pro naše děti, žáky, učitele a všechny ostatní, kteří se na vzdělávání podílejí. Vytvoříme pro naše učitele a další pracovníky ve školství takové podmínky, aby je těšila jejich práce a aby, stejně jako naše děti, chodily do škol rádi. Všem pedagogům zajistíme odborné konzultace a další vzdělávání dle jejich zájmů a potřeb. Jako zřizovatel budeme činit veškeré kroky, aby se učitelé cítili podporováni a oceňováni za svou náročnou práci. Stabilní pedagogický sbor zajistí i stabilitu školy.

Využijme možnosti velké školy

Velká škola má lepší možnosti pro vytváření sdíleného zázemí, např. nákladné pomůcky, které využívá více tříd. Hlavní příležitostí je ale několik tříd v ročníku (v současné době 6 na prvním stupni a 3-4 na druhém stupni), což umožňuje v každém ročníků vytvořit i třídy “experimentální” (obdobně jako např. na Gymnáziu na Zatlance), kde se aplikují moderní metody pedagogické práce (projektové učení, Montessori atd.). Postupy, které se osvědčí v experimentální třídě pak mohou být snadno a rychle přenášeny do celé školy. Rodiče jsou předem informováni a mohou se svými dětmi rozhodnout, zda mají zájem, aby jejich dítě chodilo do experimentální třídy.  Samozřejmostí je zachování a další rozvoj školního poradenské pracoviště, které pomáhá znevýhodněným dětem, ale zvláštní péče se musí dostávat i talentovaným dětem, aby svůj talent mohly rozvíjet.

Zvýšení kvality základní školy i škol mateřských

Ve spolupráci s odborníky budeme podporovat vedení škol i pedagogy v růstu jejich kvalifikace. Zajistíme ředitelkám školek a školy (popř. jejich zástupcům) odborné konzultace a mentoring tak, abychom podpořili jejich kompetence dobře vést učitelský sbor a udržovat ve škole příjemnou atmosféru, stejně tak jako jejich odborný růst podle moderních trendů ve vzdělávání. Zvyšování kvality také podpoříme dalším zlepšováním vzájemné komunikace mezi školskými zařízeními, jejich zřizovateli, rodiči a dětmi, prohlubováním vzájemné spolupráce a využíváním příkladů dobré praxe a osvědčených postupů vzešlých jak z našich škol, tak zvenčí. Využijeme kontakty v dlouhodobě výborně hodnocených školách doma a v zahraničí a školu zapojíme do projektů spolupráce pro zkvalitňování výuky.

ZŠ musí vzdělávat pro život – “Škola základ života”

Škola by měla reflektovat měnící se nároky současného světa a předávat dětem dovednosti, bez nichž se neobejdou – schopnost kritického myšlení, komunikace, finanční a počítačová gramotnost, dobrá znalost cizích jazyků. Pomůžeme zajistit vybavení ZŠ současným hardwarem a softwarem, které jsou nezbytné pro výuku tak, aby odpovídaly potřebám dnešní doby. Podpoříme rozšíření nabídky cizích jazyků, dělení dětí do menších skupin, zahraniční stáže i další vzdělání učitelů a pestrost vyučovacích metod. Budeme podporovat samostatnost a podnikavost dětí. Zapojíme ZŠ do existujících projektů, ze kterých může zdarma čerpat materiály pro výuku, např. Podnikavá škola. Opět s využitím existujících programů podpoříme větší důraz na “výchovu k demokracii”. Výuka by se kromě nezbytných technických znalostí demokratického procesu měla zaměřit i na podstatu demokracie jako správy veřejných záležitostí.

Zajímavě po-škole

Nabídka kroužků a organizovaných volnočasových aktivit se v Újezdě v posledních letech zlepšuje. Vzhledem k velikosti naší městské části by bylo vhodné dále rozšiřovat nabídku i kapacitu pobočky Základní umělecké školy, která je už nyní nedostačující a navíc tu chybí výtvarný a tanečně-dramatický obor. Povedeme také jednání s Magistrátem a ZUŠ, aby vystoupení žáků ZUŠ, která se odehrávají až na  Jarově, probíhala v Újezdě (v Divadelním sále i jinde) a byla tak kulturním přínosem pro obec obohacující místní společenský život.

Bezpečné prostředí i pro neorganizovaný sport a volnočasové aktivity

Budeme prosazovat výstavbu ploch a drobné infrastruktury pro volnočasové neorganizované sportovní aktivity starších dětí i dospělých (např. plochu pro in-line brusle, otevřené hřiště s ping-pongovými stoly, nové multifunkční hřiště apod.). Zasadíme se o úpravu parku (nyní les) mezi druhým stupněm ZŠ a fotbalovým stadionem na odpočinkovou zónu s hracími prvky tak, aby došlo k přirozenému prostorovému propojení prvního a druhého stupně. Jedná se o zásadní městotvorný prostor, který je nyní zanedbaný, a tak vytváří vhodné prostředí pro sociálně patologické jevy. Prověříme také možnost výstavby parku s “vodním” hřištěm pro menší děti (ve stylu Gutovka, Malešický park). Vzhledem k naplnění existujících kapacit tělocvičen prověříme možnost výstavby multifunkční haly, kluziště a bazénu soukromým investorem či se získáním účelové dotace (více naleznete v sekci Podpora zdravého životního stylu).

Bezpečná cesta do školy

Zasadíme se za zvýšení bezpečnosti dětí cestou do školy – pěšky (budeme jednat o posílení dohledu policistů na přechodech, zasadíme se o budování a opravu chodníků) i na kolech (dobudování cyklostezek, dořešení jednosměrek, bezpečný přejezd frekventovaných komunikací – více v sekci Doprava). Upravíme parkování před školou a školkami, aby co nejvíce odpovídalo potřebám všech. Vytvoříme místa ke krátkodobému zastavení (K&R) a  parkovací místa pro učitele a pracovníky školy.


III. Zdravotnictví a sociální služby

Odpovídající dostupnost praktických lékařů a podpora specialistů

Městská část musí udělat všechny možné kroky, aby byla zajištěna dostupnost kvalitní zdravotní péče v důstojných podmínkách pro pacienty i pro lékaře. Podpoříme racionální rozložení a rozvoj  zdravotnických služeb v rámci území naší městské části. Cílem je zajistit odpovídající pokrytí celého území praktickými lékaři, podpora péče o seniory a větší dostupnost specialistů v Újezdě (abychom nemuseli často cestovat do centra, do Jiren či jinam). Z šetření mezi občany vyplynulo, že v Újezdě chybí zejména ortopedie, ORL a alergologie.

Jasná dlouhodobá vize rozvoje zdravotní a sociální péče v Újezdě

První krok, který uděláme, bude zpracování studie nejvhodnějšího způsobu využití budovy na Blatově vzhledem k potřebám obyvatel městské části. Studie a následná projektová dokumentace zvolené varianty bude vypracována  kvalitními zkušenými odborníky, kteří prokazatelně na základě realizovaných projektů dokáží zpracovat návrhy kompetentně se všemi aspekty, které s moderním zdravotnickým zařízením souvisí. Studie umožní kvalifikovaně posoudit možné dlouhodobé využití (ordinace, denní stacionář, dům pro seniory, odlehčovací služby a případně další). Současná kauza není vlastně kauzou veřejného zdraví. Její podstatou je, jak nejlépe (pro občany Újezda) využít nemovitost na Blatově, kterou se stávající zastupitelé rozhodli získat do vlastnictví obce.

Základní zdravotní péče na Rohožníku, a to minimálně v rozsahu praktický lékař, dětský lékař, lékárna

Zachováme podmínky nezbytné pro udržení základní zdravotní péče na Rohožníku, a to minimálně v rozsahu praktický lékař, dětský lékař, lékárna. Na základě konzultací s újezdskými lékaři vypracujeme koordinovaný plán rekonstrukce stávajícího objektu na Rohožníku a přestavby nové budovy na Blatově.

Rozšíření nabídky zdravotní péče a péče o seniory

Podnikneme nezbytné kroky pro rozšíření nabídky zdravotních a sociálních služeb, zejména specialistů a služeb pro seniory,  aby všichni, kdo chtějí, mohli zůstat co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Městská část se musí začít aktivně připravovat na demografické změny (viz existující demografická studie). Zejména se jedná o nárůst počtu seniorů. Podle vyjádření praktiků již dnes v Újezdě chybí zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, ale nejsou indikováni k hospitalizaci v nemocnici. Řešení, které by mělo vzejít ze studie proveditelnosti zpracované kvalifikovaným odborníkem, může být denní stacionář, dům pro seniory, či kombinované zařízení.

Podpora zdravého životního stylu – otevření existujících a výstavba nových sportovišť

I když všichni tušíme, že zdraví úzce souvisí s životním stylem, málokdo si uvědomuje, že podle mezinárodních výzkumů je tato závislost skutečně velmi silná. Obec může v této oblasti sehrát velmi důležitou roli, zejména v oblasti vytváření dobrých podmínek pro každodenní pohybové aktivity “před či za domem”. Součástí těchto podmínek je výstavba a udržování drobné infrastruktury, jako jsou cyklostezky, in-line stezky, workoutová hřiště, otevřená multifunkční hřiště, senior parky, skate parky atd. Zaměříme se na podporu rozvoje podmínek pro neorganizovaný sport a rozšíření a využitelnost drobné sportovní infrastruktury. Současně budeme klást důraz na podporu existujících spolků a dalších  subjektů, které v rámci MČ vytvářejí příležitosti pro aktivní trávení volného času. Dále zajistíme maximální otevřenost veškeré existující infrastruktury na území obce. Sportoviště vybudovaná za veřejné prostředky musí být otevřená místním občanům. Rozšíříme nabídku drobné veřejné infrastruktury umožňující aktivní pohyb v blízkosti bydliště, např. senior-fit minihřiště. Vzhledem k velikosti městské části je Újezd “pod-investován”, např. využití tělocvičen je téměř na úrovni plné kapacity (dopoledne škola, odpoledne a víkendy spolky a neorganizovaný sport). Prověříme možnost výstavby multifunkční haly, kluziště a bazénu soukromým investorem či se získáním účelové dotace a případě kladného výsledku zahájíme přípravné práce. Vzhledem k prvním krokům je nezbytné zajistit vlastnické vztahy k vhodným pozemkům na území naší MČ. To je bohužel oblast, která je několik dekád zanedbávána, ale bez ní není možné jakoukoliv výstavbu uskutečnit a ani samozřejmě žádat o účelové dotace.


IV. Sousedský život

Účinnější podpora komunitního života a místních spolků

V Újezdě nad Lesy žijeme společně se svými rodinami, sousedy a často zde máme i blízké přátele. I když se Újezd v posledních několika letech zejména vzhledem k rostoucí dopravní zátěži mění, pořád se tu díky lesu a, dalo by se říci, i vesnickému rázu obce žije lépe a klidněji než v mnoha jiných částech Prahy. Uvědomujeme si, že pro kvalitu života je důležitá kvalita vztahů v místě, kde bydlíme. Budeme proto podporovat místní komunitní život a místní spolky. Zachováme současný grantový systém pro podporu spolků, který zjednodušíme a zároveň vytvoříme jasné podmínky, aby prostředky městské části měly maximální přínos pro občany Újezda. Grantová pravidla také nesmí nijak diskriminovat spolky mezi sebou. Kromě zachování grantové podpory v minimálně současné výši se také zaměříme na propojování exitujících i nových aktivit. Aktivních spolků je v Újezdě celá řada, ale máme pocit, že oslovují vždy jen ohraničenou skupinu obyvatel (např. fotbalisté, zahrádkáři, hasiči). Budeme hledat společná témata a vytvářet příležitosti, aby se lidé ve spolcích organizovaní i neorganizovaní mohli propojit při různých akcích a navázali se tak další kontakty a spolupráce v obci.  Budeme usilovat o to, aby se v Újezdě dobře žilo všem věkovým kategoriím. Kromě nabídky “pro všechny” se zaměříme na podporu nabídky zajímavých aktivit pro dospívající mládež a seniory.

Vytvoříme podmínky a nová místa pro setkávání 

Komunitnímu životu by přispěly i vhodné prostorové podmínky, kde by se lidé mohli setkávat a pořádat pravidelné i nepravidelné akce. Prověříme možnosti vybudování komunitního centra na zelené louce či přestavbou vybraného stávajícího objektu, kde by se mohli setkávat sousedé napříč generacemi i zájmy. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale když nikdy nezačneme, tak se ničeho nedočkáme. 

V rámci podpory komunitního života chceme podporovat budování dobrých sousedských vztahů, ať už na sousedských piknicích, různých setkáních či podporou aktivit jako Zažít město jinak. Ověříme zájem občanů o různá témata, která dnes spolky nepokrývají a následně budeme zvát zajímavé osobnosti např. z oblasti vzdělávání, rodinných vztahů, rozvoje sousedských komunit atd. 

Máme rádi Rohožník – zrušíme kasino a chceme vybudovat komunitní zahradu

Uvědomujeme si specifické postavení Sídliště Rohožník v rámci Újezda. Ačkoliv se jedná o sídliště, tak se zde téměř všichni navzájem znají. Chceme proto vytvořit lepší podmínky, aby přímo na sídlišti byla místa, kde by obyvatelé mohli spolu příjemně trávit volný čas. Rádi bychom na Rohožníku vybudovali funkční komunitní zahradu, kde by se lidé mohli setkávat, sdílet společné zájmy a aktivně se podílet na chodu zahrady. V souladu s platnou legislativou přijmeme obecně závaznou vyhlášku, kterou dojde ke změně regulace hazardu v naší městské části, a tím i zrušení kasina na Rohožníku. Podpoříme místní podnikatele, aby místo kasina vznikla restaurace.  

Dobré vztahy se sousedními obcemi

Chceme vybudovat funkční komunitu napříč obcemi, se kterými sousedíme. Není nám jedno, co si o nás myslí v Květnici, Sibřině, nebo třeba v Kolodějích. Je potřeba podporovat dobré sousedské vztahy, podílet se na společných akcích. Naše společná historie je dlouhá a neměli bychom na ni zapomínat. Budeme podporovat společné akce a činnosti s občany ze sousedních obcí.


V. Fungující podnikatelské prostředí

Újezd – plnohodnotné místo vhodné také pro práci a podnikání

Újezd se velmi pomalu proměňuje z noclehárny na plnohodnotné místo vhodné také pro práci a podnikání. Obec by měla tuto přeměnu aktivně podporovat. Na základě názorů místních podnikatelů zpracujeme podrobný výzkum jejich zájmů, cílů a také překážek, na které může mít úřad vliv. Nedílnou součástí tohoto výzkumu bude i sběr informací o potřebách místních obyvatel a obyvatel nejbližších sousedních obcí (Koloděje, Klánovice, Běchovice, přilehlé obce v okrese Praha – Východ), což poslouží jako podklad pro potenciální podnikatelské příležitosti. Na základě zjištění výzkumu připravíme krátkodobý plán doporučení a návrhů, vedoucích k dalšímu rozvoji a rozšiřování podnikání. Budeme podporovat zejména aktivity odpovídající charakteru obce, tj. ve službách a drobné výrobě chybějících v místě i blízkém okolí. Tím by se měla zvýšit i pracovní nabídka v místě. Sníží se tak potřeba únavného dojíždění za nákupy, službami i prací. Jsme přesvědčeni, že Újezd má potenciál stát se centrem obchodu, služeb i malovýroby ve svém “mikroregionu”. Pokud se tento záměr podaří, přinese významné zkvalitnění života nejen pro Újezdské občany.

Podnikatelé na to nebudou sami

Živnostenský odbor bude v rámci svých kompetencí vykonávat nejen úkoly dané příslušnou legislativou, ale budeme s ním spolupracovat směrem k proaktivnímu přístupu k podpoře místního podnikání. Chceme aktivně podpořit podnikatele v obci, např. pomoci s vyhledáním vhodných objektů. Budeme podporovat existující podnikatele i motivovat vznik nových podniků v obci. Po ověření zájmu a možností vybudujeme pro podnikatele sdílené kanceláře a pomůžeme zajistit související sdílené služby. V souladu s pravidly hospodářské soutěže pomůžeme místním podnikatelům s propagací jejich výrobků a služeb.

Podpora nabídky i poptávky

Jak zmiňujeme v části Újezd 2030, již dnes by obec měla společně s místními podnikateli hledat nové příležitosti po zprovoznění obchvatu I/12. Chceme tak aktivně podpořit místní podnikatele, kteří se obávají, že po otevření obchvatu budou čelit následnému snížení zákaznické základny, tak aby své podnikání v obci zachovali, či dokonce změnu využili spolu s proměnou Újezda pro rozšíření svých aktivit.


VI. Občan partnerem

Místní správa pro občana

Zasadíme se o maximální otevřenost k občanům a oboustrannou komunikaci. Základem je webová stránka radnice s přehledně zveřejňovanými dokumenty, smlouvami, směrnicemi a studiemi týkajícími se obce a jejich průběžná aktualizace. Zajistíme tak i plnou dostupnost všech informací ohledně majetku a hospodaření obce. Veškeré informace, kromě zákonem chráněných údajů, budeme poskytovat okamžitě nebo v nejkratší možné době bez kličkování a výmluv. Informace budou poskytovány občanům bez složitého vymáhání přes zákon o svobodném přístupu k informacím, s přihlédnutím k omezením podle tohoto zákona a podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zpětná vazba a diskuzní fórum

Budeme blíže lidem, budeme se  zajímat o jejich názor a potřeby, dávat zpětnou vazbu na podněty a přání.  I drobnost jako lavička na autobusové zastávce je důležitá. Zřídíme moderované otevřené diskuzní fórum občanů, kde bude probíhat diskuze k důležitým záměrům obce i aktuálním problémům; osobní útoky a napadání zde nebudou umožněny. Musí být zřejmé, jak se došlo ke všem klíčovým rozhodnutím. Všechny zásadní záměry obce budeme zveřejňovat v předstihu a pokud možno ve variantách, názory občanů budou při rozhodování brány v úvahu. Zasadíme se o uvolnění pravidel pro příspěvky občanů na schůzích zastupitelstva. 

E-radnice

Maximum agend v kompetenci úřadu se bude zpracovávat elektronicky, bez potřeby docházet na úřad. Zabezpečíme maximální využití   existujících i budoucích informačních systémů k informování občanů o důležitých událostech v reálném čase (nehody, výpadky energií, služeb apod.) Budeme se podílet na aktivitách rozvoje eGovernment, zejména těch s dopadem na městské části či obce. Budeme motivovat občany, aby se zajímali o chod obce, stav hospodaření či plánované investice, mj. formou participativního rozpočtování (tj. rozpočtování, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu). Postupně budeme motivovat odborníky žijící v Újezdě, aby se zapojili do správy obce, čímž posílíme odbornou úroveň komisí, jakožto poradních sborů vedení obce. 


VII. Profesionální a kompetentní veřejná správa

Motivovaní nestranní úředníci

Složení zastupitelstva a potažmo výkonná moc v obci je v rukách voličů a nelze než si přát, aby voliči volili zodpovědně – tj. lidi znalé, kompetentní a bezúhonné. Nemyslíme si, že hlavním problémem Újezda jsou nekvalitní profesionální úředníci na naší radnici. Z vlastních zkušeností víme, že na radnici pracuje mnoho schopných úředníků, ti však potřebují jasné zadání a všemožnou podporu ze strany volené samosprávy. Chceme proto nabídnout jasnou vizi a konkrétní kroky k její realizaci (viz následující odstavec). Pro realizaci jsou ale samozřejmě nezbytní kvalitní a motivovaní úředníci na radnici. Naší prioritou je zvyšování odborné kvality vedení úřadu prostřednictvím podpory a osobního rozvoje. Obsazování uvolněných vedoucích funkcí bude probíhat zásadně na základě transparentních výběrových řízení bez ohledu na příbuzenské a osobní vztahy. Úřad městské části a jeho vedoucí pracovníci by měli být na co možná nejvyšší odborné úrovni bez ohledu na osobní vztahy a měnící se volené orgány. 

Strategické plány, zásobníky projektů

Vedení obce musí vždy postupovat s péčí řádného hospodáře. Posílíme možnost kontrolovat hospodaření obce veřejností, tím že na webové stránky úřadu umístíme všechny klíčové informace, jako jsou účetní závěrky, rozpočty a jejich plnění.

Vypracujeme dlouhodobé a srozumitelné strategické plány ve všech oblastech života obce. Strategický plán rozpracujeme do jednotlivých projektů připravených k získání financování a následné realizaci (vznikne tak zásobník projektů, což je nutnou podmínkou pro získání dotačních zdrojů z Magistrátu i odjinud). Pokud nemá městská část projekty “v šuplíku”, za volební období toho příliš nestihne. Průběžně budeme získávat do majetku obce pozemky a budovy vhodné k dobudování veřejné infrastruktury obce. Bez zajištění vlastnických vztahů bude Újezd dále stagnovat. 

Diskuze s opozicí i sousedy

Přestože je realitou, že na základě voleb se vytvoří “vládnoucí koalice”; nemělo by docházet k potlačování opozice a už vůbec ne k odpírání informací zastupitelům. K poskytování informací zastupitelům by měli být zavázáni všichni pracovníci úřadu. Zásadní rozhodnutí by měla být realizována na základě konstruktivní diskuse s opozicí. Zasadíme se o to, aby nenastávaly situace, kdy je těsnou většinou prosazen dlouhodobý záměr, který je v následujícím období zrušen či zásadně změněn. Navážeme užší spolupráci s představiteli okolních obcí (Běchovice, Klánovice, Koloděje), která nám umožní nejen koordinaci při dopravních uzavírkách, ale též všem prospěšný společný rozvoj celé oblasti.


VIII. Peníze na realizaci

Kvalitní projekty

Hlavní město Praha dlouhodobě hospodaří s obrovským přebytkem v řádku miliard korun, a to každý rok. V loňském roce byl přebytek 7,450 miliardy korun a v roce 2015 dokonce 14,4 miliardy (tj. 14 400 milionů). Hlavními důvody jsou jednak vyšší příjmy, než jaké byly původně očekávané, ale především nízká schopnost již přijaté prostředky investovat (loni šlo v Praze cca 12 miliard na investice, což je přibližně polovina oproti plánované částce). Co to znamená? Hlavní město ani jednotlivé městské části nejsou schopny připravit kvalitní projekty, které by bylo možné bez problémů realizovat, tj. investovat a v rozpočtu již rezervované prostředky smysluplně utratit. Pro městskou část jako je Újezd nad Lesy to tedy znamená, že pokud zajistí či příslušným organizacím na úrovni hlavního města pomůže připravit kvalitní projekty, je získání prostředků na jejich realizaci formou účelových dotací z rozpočtu hlavního města velmi pravděpodobné. 

Evropské fondy pro Prahu

Praha má navíc rezervované prostředky z evropských fondů v rámci tzv. Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Celkově se na období 2014-2020 jedná o 201 590 104 EUR. A i zde čerpání neběží dle očekávání. Řada projektů např. v oblasti podpory podnikání či komunitního života, které popisujeme v podrobném programu, by se mohla kvalifikovat na toto financování. Že se nejedná o vzdušné zámky potvrzuje fakt, že např. Horní Počernice již na takové projekty získaly financování právě z tohoto Operačního programu.  

Vlastní rozpočet 

Újezdská radnice disponuje dále vlastním rozpočtem ve výši cca 80 milionů korun. I když je většina prostředků určena na výkon veřejné správy, tj. činnost úřadu a školství, stále v rozpočtu každý rok zbývají miliony na vlastní investiční i neinvestiční výdaje. Např. na výkup části pozemku pod kynologickým cvičištěm dala naše městská část ze svého rozpočtu (tj. nebyla získána žádná dodatečná účelová dotace z Magistrátu) cca 6 milionů mimo jakýkoliv plán. Letošní rozpočet byl schválen s přebytkem ve výši cca 20 milionů korun, právě z důvodu nedočerpání kapitálových výdajů, tj. nerealizace investic, které nám již mohly sloužit.