Návrh Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje a komentář k zastupitelstvu konanému dne 28.6.2021

Projednání Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje od Pirátů a starostů pro Újezd odmítnuto

Zastupitelé za Piráty a STAN pro Újezd vypracovali nová Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje (dále Pravidla) (ZDE). Největší změna je ve schvalování Pravidel a ve jmenování redakční rady, kdy žádáme, aby redakční radu nominovalo na základě poměrného zastoupení zastupitelstvo a poté ji i Pravidla schvalovalo. Cílem našeho snažení bylo zabezpečit vyvážené informování o dění v městské části místo funkce hlásné trouby radnice s tendencemi k cenzuře ze strany vedení současné redakční rady. Doposud si Pravidla schvaluje pouze rada, redakční radu jmenuje ze svých přátel také pouze rada. Přestože jsme náš návrh již v květnu předávali radě MČ, nijak se k němu nevyjádřila, o připomínky nepožádala, následně návrh odmítla zařadit na program zastupitelstva. Při jednání zastupitelstva zastupitelé za ODS a ANO (s jednou výjimkou) odmítlo návrh projednat. 

Také návrh zastupitele pana Havrdy za zařazení bodu Zřízení pracovní skupiny zastupitelů k Pravidlům byl odmítnut hlasy zastupitelů za ODS/ANO/Duchek (s jednou výjimkou).

Jako obvykle byla ze strany vedení MČ pronesena řada neurčitých a nezávazných slibů, že příště určitě, že rada něco vypracuje, že se rada s opozicí sejde a bude jednat, a téma bylo lidově řečeno zakopnuto do autu.

Nedostatečná kontrola účetnictví a účetních výkazů příspěvkových organizací

Účetní závěrka městské části za rok 2021 skončila mírným přebytkem, což je na jednu stranu dobrá zpráva, ale na druhou stranu je to důsledek značného omezení aktivit, oprav a investic z důvodu pandemie. Bylo by vhodné ušetřené prostředky směřovat hlavně do oprav a investic v dalších letech, a takzvaně je neprojíst pořádáním opulentních veřejných akcí a zbytných nákupů. 

Důsledkem nedostatečné kontroly účetnictví příspěvkových organizací je i neschválení účetní závěrky školy za rok 2020 z důvodů chyb minulých let. Opravu účetnictví bude nezbytné provést v roce 2021. Podle v létě předaných informací se opravy, které vyplynuly z rekonstrukce účetnictví školy za rok 2019, promítly do mimořádné účetní závěrky k datu 31.5.2021 a následná inventarizace účtů, která údajně má být hotova do konce léta, ukáže, zda jsou provedené opravy dostačující nebo bude nutné zkoumat i další předchozí roky. Lze konstatovat, že jsou splněny předpoklady pro opravu účetnictví školy a to je dobrá zpráva, ale současně je nutné znovu připomenout, že úspěšná ředitelka školy byla odvolána již v únoru a že došlo na naše upozornění, že oprava chyb v účetnictví minulých let bude probíhat svým tempem bez ohledu na výměnu ředitele školy. Výměna byla zjevně zbytečná. 

V ostatních účetní výkazech se nadále objevují chyby, například ve výkazech za mateřské školky. Neustále upozorňujeme na nedostatečný systém kontroly ve řadě oblastí správy veřejných prostředků a na potřebu obsadit dostatečně kvalitně pozici vnitřního auditu.

Pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě

Na konec jednání byl zařazen bod navržený občanem Pavlem Dufkem a předložený zastupitelstvu prostřednictvím zastupitele pana Roušara o Poskytnutí finanční pomoci lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě z prostředků vyčleněných na návrhy participativního rozpočtu. V dlouhé diskuzi se ukázalo, že většina zastupitelů návrh podporuje, ale není vhodné využít prostředky určené pro participativní rozpočet, protože by MČ dala nejen vlastní finanční prostředky, ale současně by přišla o stejnou částku z prostředků MHMP na podporu projektů participativního rozpočtu. Nakonec bylo významnou většinou přijato usnesení ukládající RMČ připravit na příští zasedání zastupitelstva podklady pro návrh finanční pomoci.

Marie Kučerová (STAN)