Komentář k zastupitelstvu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy – listopad 2019

Zpráva o činnosti rady, hm, hm

Zpráva byla hodně podrobná, avšak celkový dojem ze zprávy je, že se vlastně nic moc neděje. Kromě toho bychom uvítali tuto zprávu v písemné formě již v materiálech pro zastupitelstvo, ačkoli víme, že jednací řád v současné době ústní formu umožňuje. Bylo by tak možné se na jednání lépe připravit.

Zvýšení počtu uvolněných zastupitelů zvýší náklady na mzdy, ale co přinese?

Hodný pozornosti byl bod 8, ve kterém si vládnoucí koalice ODS+ANO odsouhlasila zvýšení počtu uvolněných zastupitelů ze dvou na tři, to znamená, že tři zastupitelé budou pobírat plat v plné výši podle vyhlášky za plnou pracovní dobu. To je zcela bezprecedentní krok v historii újezdské samosprávy, co paměť sahá, byl uvolněný zastupitel pouze starosta a ostatní členové rady byli neuvolnění.

Lze mít zásadní pochybnost o tom, jestli je tento krok ve prospěch obce, jestli by nebylo lepší zaplatit skutečné odborníky místo placených politiků, zejména při napjatém rozpočtu obce. Nikdo nezpochybňuje, že by měl být uvolněný starosta, který má řadu reprezentačních povinností, ale uvolnění oba místostarostové, v našem případě pan Růžička a paní Kopecká, to je na obec velikosti naší městské části příliš.

Záměr na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník bez informací – vystavíme bianco šek? Čekání na příští volby?

 Klíčovým bodem jednání měl být bod 12, schválení záměru na rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník. Jako podklad k projednání tohoto bodu nebylo k překvapení velké části zastupitelů předloženo vůbec nic.

K tomu se rozvinula debata po mailu mezi zastupiteli už před zasedáním, protože předložit k projednání bod Záměr rekonstrukce a nedoložit vůbec nic, ani popis připravovaného záměru s uvedením přibližného rozsahu prací, odhadem časového harmonogramu, způsobem zajištění zdravotních služeb v průběhu rekonstrukce, činí tento bod neschopným rozumného projednání.

Nebyl předložen ani žádný posudek, ze kterého by byl zřejmý rozsah nutných prací, prostě vůbec nic. K záměru se rozvinula bouřlivá debata, v průběhu které se mluvilo o mnohých i zcela nesouvisejících věcech, ale záměr nijak podrobněji popsán nebyl.

Nebyl ani nijak vysvětlen vztah navržené rekonstrukce střediska na Rohožníku a dosud platného záměru vybudování polikliniky na Blatově v budově bývalého IdealLuxu. Proto padla řada pozměňovacích návrhů.

Návrh zastupitele pana Roušara, aby byla souběžně s přípravou rekonstrukce Rohožníku zpracována studie rozložení zdravotních služeb mezi Rohožníkem a Blatovem, nebyl díky hlasům vládnoucí koalice ODS+ANO přijat.

Návrh zastupitelky paní Charvátové, aby byl záměr rekonstrukce vzat na vědomí a uloženo radě zpracovat návrh řešení rekonstrukce včetně odhadovaných nákladů na příští zastupitelstvo, rovněž nebyl hlasy vládnoucí koalice přijat.

Návrh zastupitele pana Havrdy, aby byl záměr rekonstrukce označen jako obecný a tím se otevřela cesta pro zpracování konkrétnější podoby záměru, nebyl hlasy vládnoucí koalice přijat.

Takže ze zoufalství byl nakonec přijat původní návrh jakéhosi nedefinovaného záměru provést rekonstrukci zdravotního střediska Rohožník. Vzhledem k tomu, že od voleb uplynul skoro rok a středisko Rohožník bylo horkým tématem ve volbách, je to dost chabý výsledek práce současné rady.

Návrhy nápravných opatření k nedostatkům nebyly zastupitelstvem přijaty díky hlasům vládnoucí koalice ODS+ANO

Posledním bodem jednání zastupitelstva bylo projednání kontrolních zpráv a to zejména zprávy z kontroly nepovolené stavby na obecním pozemku, z kontroly stavby požární zbrojnice, z kontroly nákupu budovy Ideal Luxu, z kontroly modernizace vstupu MZŠ.  Cílem všech kontrol v obecné rovině je zjištění nedostatků v kontrolované agendě a návrhy jednak na odstranění důsledků zjištěných nedostatků a jednak návrhy na opatření, která by předcházela vzniku dalších podobných nedostatků.

Kontrolní komise předložila řadu návrhů na opatření vedoucí k odstranění či zmírnění důsledků závad a předcházení podobných závad. Bohužel zastupitelstvo hlasy většinově vládnoucí koalice ODS+ANO nepodpořilo návrh na projednání a přijetí návrhů na nápravná opatření radou MČ. Pokládáme si otázku, co má vládnoucí rada proti navrženým opatřením vedoucím k nápravě pochybení minulého vedení Újezda.

Marie Kučerová

Komentář k zářijovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Komentář k červnovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Komentář k zastupitelstvu v prosinci 2018