Komentář k zářijovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Zastupitel pan Roušar navrhl doplnění programu o bod Znovuotevření zastávky Rápošovská, návrh byl přijat. Návrh Marie Kučerové, aby byl zařazen do programu bod Projednání plánu zasedání ZMČ na rok 2019/2020 přijat nebyl, takže bude nadále probíhat poněkud zmatená organizace zastupitelstev, která jsou vyhlašována ad hoc s nevelkým předstihem. Vzhledem k tomu, že řada zastupitelů má náročné povolání i řadu jiných povinností, a musí si plánovat své aktivity dlouho dopředu, je nárazové vyhlašování zasedání zastupitelstva velmi limitujícím faktorem pro účast na jednání.

Zrušení dopravního generelu a Generelu cyklistické dopravy

Před rokem zastupitelstvo na návrh Piráti a STAN pro Újezd uložilo RMČ zpracovat aktualizaci Dopravního generelu a Generelu cyklodopravy s termínem do 31.12.2019. Za splnění bodu je odpovědný uvolněný místostarosta (tj. pracující na plný úvazek za plný plat) pan Růžička. Přes snahu Dopravní komise práce na aktualizaci dosud ani nezačaly, naopak rada navrhla tento bod zcela zrušit, a přišla s revolučním návrhem nahradit generely nějakým podobným dokumentem nazvaným Koncepce dopravy a pohybu cyklistů, s termínem do konce roku 2019. Do tohoto bodu náš zastupitel Marek Havrda navrhl alespoň přijmout jedno konkrétní usnesení a to uložit RMČ realizovat opatření nezbytná pro bezpečný pohyb cyklistů včetně umožnění jízdy v protisměru. Návrh, jak už je tradicí, nebyl přijat. 

Status fondu zaměstnavatele

Zastupitelstvo schválilo nový Status fondu zaměstnavatele, ze kterého se vyplácejí mimořádné odměny při různých příležitostech, jako jsou životní jubilea a podobně, zaměstnancům a uvolněným zastupitelům. Návrh Marie Kučerové, aby byl Status doplněn o povinnost přidělit do něj každoročně nejméně částku odpovídající 2% z ročního objemu nákladů na mzdy a odměny nebyl přijat, takže peníze ve fondu buď  budou nebo nebudou, podle vůle vedení radnice.

Zmatky kolem ukončení privatizace bytového fondu a prodeje bytové jednotky

Tento bod a následující byl předložen hodně neprofesionálním způsobem. Zastupitelstvo dostalo na stůl pouze návrh usnesení vzít na vědomí zápis z bytové komise rady. Komise rady jsou poradní orgány rady a ta na základě jejich doporučení může, ale nemusí přijímat svá rozhodnutí a ty formou návrhu usnesení předkládá zastupitelstvu. Bytová komise doporučila radě ukončit privatizaci bytového fondu, ale rada nepředložila zastupitelstvu žádný návrh na rozhodnutí zastupitelstva, ani takový ani makový, jen že se zápis má vzít na vědomí.  Nakonec musela zaskočit za radu naše zastupitelka Lucie Doležalová a zformulovat návrh usnesení o ukončení privatizace, jinak by byl bod na programu zcela zbytečně. Návrh usnesení byl přijat. Následoval další zmatený bod – Návrh na prodej jedné bytové jednotky, opět bez návrhu konkrétního usnesení. Návrh zastupitele pana Roušara na usnesení o nesouhlasu s prodejem bytu z důvodu právě ukončené privatizace, nebyl přijat, protože většina zastupitelů z rozpaků nad popleteností celého bodu vůbec nehlasovala. Původní návrh rady vzít na vědomí žádost o prodej bytové jednotky nedával v dané situaci smysl a tudíž většina zastupitelů opět nehlasovala, nebylo tedy přijato nic.

Developerský projekt  „Rodinné domy pod lípou“.

Projekt se týká výstavby skupiny rodinných domů při ulici Staroújezdská. Je nutno ocenit záměr MČ Praha 21 odkoupit od developera část pozemků na vybudování komunikace mezi Staroújezdskou a ulicí Hořejšího, ale na prostudování celého projektu bylo málo času, takže budeme doufat, že se nic nepokazí.

Znovuotevření zastávky Rápošovská

Podstatou bodu mělo být projednání podmínek pro otevření zastávky Rápošovská. Bylo konstatováno, že uzavření zastávky způsobuje problémy zejména při dopravě dětí do školy. Tvrzení vedení radnice, že zastávku nemůže otevřít dokud nebude ukončeno správní řízení o pokácení stromů podél hlavní ulice je zavádějící. Vlastník pozemku má právo, ba povinnost, provést bezpečnostní prořez stromů tak, aby nikdo nemohl být ohrožen, šlo zvažovat i další zabezpečovací opatření jako dočasné zastřešení chodníku, ale vedení obce bohužel neumí přijmout jiné řešení než naprosté uzavření zastávky. Návrh na bezpečnostní prořez stromů nebyl vládnoucí koalicí přijat.

Marie Kučerová

KOMENTÁŘ K ČERVNOVÉMU ZASTUPITELSTVU PRAHA 21 – ÚJEZD NAD LESY

KOMENTÁŘ K ZASTUPITELSTVU V PROSINCI 2018