Komentář k červnovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Do programu zastupitelstva konaného dne 10.6.2019 byl všemi hlasy dodatečně přijat bod navržený naším zastupitelem Petrem Říhou Znovuotevření tenisových kurzů. Návrh Marka Havrdy na rozdělení bodu Změny územního plánu tak, aby bylo možné projednat každou navrženou změnu samostatně přijat nebyl, což omezilo řádné projednání tohoto zásadního bodu. Zastupitelům tak nebylo umožněno o každé změně hlasovat samostatně, i když navrhované změny spolu věcně ne vždy nesouvisí (některé jsou na Rohožníku, jiné u školy, další u nádraží).

Při kontrole přijatých usnesení se ukázalo, že vypadlo usnesení č. ZMČ 2/25/2018 (v zápise je chybně označeno jako 2/25/19) – vypracování nových Pravidel pro prodej nemovitého majetku. Toto usnesení v důsledku chyby při schvalování nemá termín plnění. Návrh Marie Kučerové na doplnění termínu pro toto usnesení nebyl koalicí přijat.

Cykloobousměrky

Marek Havrda navrhl doplnění úkolů pro Radu: Realizovat značení umožňující tzv. Cykloobousměrky v zóně 30 v souladu s TP 179 (zodpovídá pan místostarosta Růžička (ANO), tj. radní odpovědný za dopravu). V současné době není možné legálně na kole projíždět jednosměrnými komunikacemi v obou směrech, i když to v místech, kde to není nebezpečné, přímo doporučují příslušné technické podmínky (TP 179). Tento úkol jsme navrhli nejen proto, že současný stav je v rozporu s příslušnými technickými podmínkami, ale především proto, aby abychom dali do souladu chování občanů a dopravní značení. To by mělo vézt ke zvýšení bezpečnosti na našich místních komunikacích (značka řidiče upozorní na možného cyklistu v protisměru). Návrh nebyl koalicí ODS-ANO podpořen, a tedy nebyl přijat.

Prodej nemovitého majetku

Zastupitelstvo schválilo prodej tří bytových jednotek na sídlišti Rohožník, z toho dva prodeje byly schváleny již v prosinci 2018, ale pro chyby ve smlouvách musely být předloženy a schvalovány znova. Dokud neexistuje jasná koncepce obecního bydlení, jsou Piráti a starostové pro Újezd zásadně proti rozprodávání nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Nicméně v tomto případě šlo o prodeje rozjednané již minulým vedením. Zastupitelé za vládnoucí koalici ujistili přítomné, že se jedná o poslední prodej nemovitého majetku, tak věříme, že to tak opravdu bude.

Bianco šek pro Radu MČ

Koalice si schválila oprávnění pro Radu MČ schvalovat rozpočtová opatření, tj. zejména výdaje, bez předchozího schválení zastupitelstvem do výše 4 mil Kč za rok. Principielně je nepřípustné, aby se zákon obcházel tímto způsobem, protože schvalování změn v rozpočtu je vyhrazeno pouze zastupitelstvu. Lze pochopit, když se takové mimořádné opatření přijme pro zcela mimořádné situace, jako jsou havárie a nečekané události, ale je nepřijatelné, aby se takové bianco šeky vystavovaly pro Radu na běžné opravy, které mají být součástí plánu a rozpočtu. Svědčí to o nedostatečné péči při vypracování rozpočtu a o nepřehledném financování. S takovým postupem nemůžeme souhlasit.

Účetní závěrka

Projednání účetní závěrky (tj. včetně závěrečného účtu a plnění rozpočtu) za rok 2018 bylo provázeno řadou pochybení. Nebyl předložen srozumitelný komentář k účetní závěrce, nebyla nijak komentována ztráta z hospodaření ani navržena opatření ke zlepšení hospodaření, nebyly vysvětleny významné položky plnění rozpočtu. Účetní závěrka nebyla projednána Finančním výborem, takže zastupitelstvo nemělo k dispozici jeho stanovisko, ačkoliv je tento výbor za kontrolu hospodaření obce ze zákona odpovědný. Interní Výbor pro schvalování podkladů nemá oporu v zákoně 220/2013 Sb, je to pouze pracovní nástroj. Nelze než konstatovat, že účetní závěrka nebyla řádně projednána a její správnost nebylo možné posoudit. Proto jsme byli proti schválení takto nedostatečně prezentované závěrky a žádáme vládnoucí koalici o dodržování zákonných postupů.

Benefity pro starostu a místostarostu, náhrada mzdy(ušlého výdělku) pro neuvolněné zastupitele

V bodě 17 bylo doslova spatláno dohromady několik vzájemně nesouvisejících usnesení, což vedlo k jeho nepřehlednosti a chybám. Jedno usnesení se týkalo poskytnutí všech maximálně možných benefitů pro pana starostu a místostarostu aniž by byly předloženy obdobné směrnice pro zaměstnance, podle kterých by benefity měly být poskytovány. Náš návrh, aby byly benefity projednány na příštím zastupitelstvu spolu se směrnicemi pro zaměstnance, byl odmítnut. Dále si koalice schválila kromě odměny podle nařízení vlády i náhradu mzdy a ušlého výdělku pro neuvolněné zastupitele a radní a to i za účast na zasedáních rady a zastupitelstva, což budí otázku, za co je vlastně vyplácena základní odměna podle nařízení vlády. Předložené Zásady pro náhradu mzdy navíc obsahují chybu – nebyl schválen počet hodin nezbytně nutných k výkonu funkce – § 52, odst.4, zákona o hl.m.Praze, takže je otázkou platnost celého usnesení.

Změny Územního plánu

Důležitým bodem jednání byly návrhy vedení MČ na změny Územního plánu Prahy, které by měly proběhnout ještě před schválením nového Metropolitního plánu. Společným rysem všech návrhů bylo, že ani jeden nebyl žádným způsobem projednán s veřejností a často chybělo uvedení konkrétního záměru či jasné vize budoucího stavu zdůvodňující, proč by se požadovaná změna měla hned teď realizovat. Řada návrhů nebyla také řádně projednána v příslušných komisích. Výhrady máme zejména k záměru změnit využití pozemku kotelny na sídlišti Rohožník na parkoviště. Dále ke změně lesního pozemku u nádraží na parkoviště dřív, než bude známa jasná koncepce řešení celé lokality, která zohlední dopady budoucího obchvatu na dopravu k nádraží. Rozšíření parkovací plochy na úkor lesíku u školy nepovažujeme za vhodné řešení směrem ke zlepšení situaci ve špičce před školou. Bohužel shrnutí všech změn do jednoho bodu neumožnilo se vyjádřit k jednotlivým bodům samostatně ani o nich samostatně hlasovat. 

Tenisové kurty

Posledním bodem byl námi navržený bod vyřešení provozu na tenisových kurtech alespoň pro letošní sezonu. Jednání bylo náročné, ale nakonec se našla shoda, že TJ Sokol bude umožněno pronajmout a provozovat tenisové kurty na dobu určitou přes letošní léto. Tento čas by současně měl být dostatečný k vyřešení jednak majetkových vztahů mezi obcí a TJ Sokol na pozemku tenisových kurtů a jednak zajištění údržby a provozu tenisových kurtů na další roky. My dáváme přednost pronajmout kurty opět spolku TJ Sokol za férových podmínek nájmu a podmínky umožnit využití kurtů pro všechny občany z Újezda. Není důvod měnit zásadně něco, co léta fungovalo. 

Marie Kučerová