Komentář k zastupitelstvu v prosinci 2018

Zastupitelstvo svolané na těsně předvánoční čas bylo prvním opravdu pracovním setkáním. Zápis ze zastupitelstva je k vidění na webu radnice, záznam bohužel nikoli, protože od jara 2018 naše radnice záznamy nezveřejňuje, přestože jiné městské části ani magistrát Prahy se zveřejněním záznamu nemají problém.

Co nás zaujalo:

Při kontrole plnění minulých usnesení Marie Kučerová upozornila, že smlouva o koupi pozemku 544/4 u rybníka není vložena na katastr, takže MČ dosud není vlastníkem. Radě byla uložena kontrola podání na katastr a nyní na konci ledna už došlo k nápravě a pozemek je řádně zaevidován.

Marek Havrda žádal, aby rada přeložila na další zastupitelstvo zprávu o plnění Plánu rozvoje městského zdraví a navrhla další postup v této oblasti. Bohužel tento návrh nebyl hlasy koalice přijat.

V diskuzi o odměňování zastupitelů i nezastupitelů za práci v orgánech samosprávy vystoupil Pavel Roušar (OÚ) s návrhem, aby i práce nezastupitelů v komisích byla odměňována. V delší diskuzi se zejména upozornilo, že práce komisí je špatně srovnatelná, protože zatímco některé komise schází často a členové i vypracovávají různé materiály, v jiných komisích je práce nárazová. Protože na hlubší rozbor rozsahu práce v komisích je třeba se důkladněji podívat, byl nakonec schválen návrh Marie Kučerové a radě bylo uloženo vypracovat na příští zastupitelstvo metodický pokyn k odměňování za práci ve výborech a komisích.

Dalším projednávaným bodem bylo rozšíření úvazku místostarosty Zdeňka Růžičky z neuvolněného na uvolněného místostarostu s plnou odměnou za výkon funkce. Protože nebylo nijak doloženo, proč je třeba dalšího uvolněného zastupitele a kde se ušetří prostředky na mzdy tak, aby nedocházelo k nárůstu mzdových nákladů klub Piráti a STAN se zdržel hlasování. Budeme pozorně sledovat, jak si nový uvolněný místostarosta ve funkci povede.

Plnění rozpočtu na rok 2018 a návrhy rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu – tady je zejména nutno upozornit, že tyto podklady nebyly  doporučeny Finančním výborem. Finanční výbor předložené dokumenty vrátil úřadu k přepracování s řadou připomínek a žádostí o vysvětlení a upravené rozpočty žádal znovu předložit na Finanční výbor. Na to ovšem nedošlo a rada bez nového projednání ve Finančním výboru rozpočty předložila a zastupitelstvo je schválilo. Protože nové návrhy nebyly řádně projednány Finančním výborem, klub Piráti a STAN se zdržel hlasování.

Rovněž bychom chtěli upozornit na doporučení  Finančního výboru nepokračovat v prodeji bytů z majetku města.Za pozitivní lze označit skutečnost, že při té příležitosti byl přijat návrh Marie Kučerové na zrušení Pravidel pro prodej bytů a vypracování nových pravidel pro prodej nemovitého majetku. Věříme, že k dalším prodejům tolik potřebných bytů již nedojde a že prodeje schválené na tomto zastupitelstvu jsou ty poslední.

Změna územního plánu na části pozemku 1403 je žádána dodatečně, stavební řízení na stavbu hřiště probíhá až nyní, ačkoliv hřiště už je vybudováno. Předmětem diskuze byla zejména skutečnost, jak vůbec může dojít k tomu, že na pozemcích Prahy se staví bez stavebního povolení a kdo je za tento stav odpovědný. Proto byl přijat návrh Petra Říhy, aby bylo Kontrolnímu výboru uloženo přezkoumání procesu územního řízení v tomto konkrétním případě, aby se obdobná pochybení v budoucnu  neopakovala.

Zápisy z Kontrolního výboru se zabývaly především problémem jednosměrek. Dopravní generel a z něho vycházející tvorba jednosměrek v obci a především téměř úplná absence veřejné diskuze vedly k mnoha stížnostem, které zčásti nebyly ani správně vyřízeny ani nebylo reagováno na petici občanů. Bez souvislosti s tímto tématem byl otevřen návrh zastupitele Petra Duchka na pověření Kontrolního a Finančního výboru kontrolou některých minulých akcí, a to zejména nákup budovy IdealLuxu, stavba hasičárny a stavební úpravy u školy. Přestože pověření dvou výboru stejnou prací je poněkud nesystémové a bude zatěžovat stejné pracovníky stejnými dotazy, po diskuzi a upřesnění zadání se klub Piráti a STAN k tomuto návrhu připojil.

Pokud jde o problém dopravního generelu a navazující problémy s jednosměrkami, bylo konstatováno, že návrhy předložené Kontrolním výborem již byly původně zpracovány minulým Kontrolním výborem.   Po volbách na podzim 2018 se však situace změnila a nyní je daleko větší vůle k rozumnému řešení, takže po rozsáhlé diskuzi a úpravách usnesení byl přijat návrh pana starosty místo původních návrhů přijmout návrh nový a to vypracovat aktualizaci dopravního generelu, včetně sporných jednosměrek, a zajistit jeho veřejné projednání do konce roku 2019. Návrh byl jednomyslně přijat.

Nakonec byl projednán návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva. Jako první předložil  návrh nového jednacího řádu  klub Piráti a STAN, na minulém jednání zastupitelstva však nebyl bod o jednacím řádu koalicí vůbec přijat na program jednání. Na nynějším jednání zastupitelstvabyl předložen nový Jednací řád zpracovaný radou, které do něj zapracovala i některé připomínky zastupitelů klubu Piráti a STAN. Marek Havrda znova předložil návrh na doplnění jednacího řádu o body navrhované klubem Piráti a STAN, tento doplňující návrh však nebyl přijat. Přestože naše doplnění nebylo přijato, v zájmu schválení jednacího řádu aspoň té podobě, v které byl předložen, klub Piráti a STAN hlasoval pro návrh.

Celkově lze konstatovat, že jednání probíhalo v klidné a konstruktivní atmosféře a doufejme, že další jednání zastupitelstva budou podobná.

Marie Kučerová