Komentář k zápisu z mimořádného zastupitelstva 15.6.2020

Požádali jsme o svolání mimořádného zastupitelstva k projednání dvou bodů – parkování u nádraží Klánovice a směna pozemků na Blatově. Podklady v písemné podobě jsme rozeslali všem zastupitelům několik dní předem a rovněž je zveřejnili na našem webu. Na webu úřadu navzdory naší žádosti podklady zveřejněny nebyly. Jako předkladatelé těchto dvou námi navržených bodů se jmenovali pan starosta a pan místostarosta, písemné podklady nedali k dispozici žádné, pouze poskytli velmi stručnou ústní informaci. Z následující několik hodin trvající diskuze, kde padlo mnoho důležitých informací a upozornění, se v zápise neobjevilo téměř nic.

1. Parkování u nádraží 

Od ledna 2020 jsme žádali o poskytnutí studie vypracované TSK v roce 2015 (za starosty pana Růžičky). Podařilo se až 23.6.20, kdy nám byla zaslána dotyčná studie a současně zveřejněna na webu úřadu. Vedení obce, v souladu se svými dřívějšími postoji, preferuje variantu čtyřpodlažního parkovacího domu místo lesa. Pro nás je takový projekt těžko představitelnou, vzdálenou vizí, protože les je součástí ochranného pásma významné přírodní rezervace a navíc se o tento pozemek vede soudní spor a v neposlední řadě by znamenal příliv stovek dalších aut do Újezda a ještě více zahustil už dnes často kolabující dopravu.
Takže doufejme, že dřív bude možno vybudovat regulované menší parkovací kapacity podél kolejí, případně Staroklánovické, a zejména vznikne obchvat kolem Újezda (přeložka silnice 1/12) a touha parkovat místo lesa zůstane fatou morganou. Současně Rada HMP svým nařízením umožnila Újezdu vyhlásit tzv. modré zóny v takové míře a rozsahu, který by mohl zvýhodnit místní oproti mimopražským řidičům, avšak naše rada o tom odmítla i jen pracovně uvažovat. Zavedení modrých zón není povinné, je to jen možnost, takže odpor vedení naší městské části a kladení různých podmínek nechává magistrát zcela klidným.

Nemusíme zdůrazňovat, že naše návrhy usnesení, které měly vést k rozumnému řešení, chránícímu jak les tak parkovací potřeby obyvatel Újezda i Klánovic, nebyly přijaty, jelikož vládnoucí koalice ODS/ANO disponuje mírnou většinou hlasů, přijato bylo aspoň usnesení, že rada bude zastupitelstvo pravidelně o vývoji situace kolem parkování u nádraží informovat. Měla by to být samozřejmost i bez usnesení, ale jsme rádi aspoň za to. Jsme zvědavi na frekvenci a obsah těchto informací, přesto se sami budem aktivně dotazovat.

2. Směna pozemků na Blatově

Na jednání zastupitelstva nebyla předložena žádná žádost o parcelaci stávajících pozemků vlastníkem Spirit finance (dále jen SF), pouze kresbička ve Zpravodaji, kde vlastník jakoby parceluje pozemky, jejichž část mu dosud nepatří, tudíž to lze považovat nanejvýš za záměr. Navržené pozemky mají nevhodný tvar obdélníků o rozměru 21×38 m, užší stranou k ulici, je málo pravděpodobné, že by skutečný developer takto pozemek rozparceloval a rozprodal na samostatné domy, nebylo by to pro prodej výhodné. Společnost SF ovšem developerem není, je to obchodník, který s velkou pravděpodobností pozemky jednou prodá jako celek a budoucí vlastník si udělá, co bude chtít bez ohledu na předchozí sliby původního majitele.

Samostatným problémem je neznámý skutečný vlastník společnosti SF. V demokratickém systému má každý občan právo vědět, kdo v konečném důsledku profituje z peněz, které ve formě daní svěřil státu. Bez znalosti skutečného vlastníka firmy, není nikdo schopen garantovat, že osoba rozhodující o uzavření obchodu není zároveň skrytým vlastníkem firmy, která má mít z uzavřené smlouvy prospěch. V takové situaci nikdo nemůže vyloučit ani potvrdit, že firmy, jejichž koneční vlastníci jsou neznámí, nevlastní právě ti politici či úředníci, kteří zároveň o uzavření takových smluv rozhodují.
Obecně lze říct, že obchodování se společnostmi, jejichž vlastník není znám, představují obrovský korupční potenciál. Proto EU prostřednictvím 4. a 5. směrnice proti praní špinavých peněz, které byly implementovány do českých předpisů jako Zákon 253/2008 Sb., jasně vyjádřila svůj postoj skutečné vlastníky evidovat, aby byli dohledatelní. Tyto směrnice nejsou jen nástroj boje proti financování terorismu, ale bojují též proti daňovým únikům, zneužívání veřejných financí a střetům zájmů. Cílí proto i k efektivnějšímu nakládání s obecními rozpočty.

Budeme proto trvat na rozkrytí vlastnické struktury Spirit Finance a uděláme maximum pro to, aby Újezd případnou směnou pozemků netratil.

3. Zásadní nesprávnosti a zavádějící informace v zápise z mimořádného zastupitelstva k bodu Směna pozemků na Blatově

Několik konkrétních příkladů nesprávných tvrzení:

CESTA UPROSTŘED NEZMIZÍ 

Není pravda, že by MČ díky parcelaci současného území společností SF mohla přijít o průchod skrz území. Současná vyšlapaná pěšina sice vede přes pozemek SF, ale těsně vedle ní je v územním plánu vyznačená cesta na pozemcích ve vlastnictví hl.m. Prahy, která tu zůstane bez ohledu na jakoukoli parcelaci pozemků SF.

Chybějící půl metr nutný k propojení s ulicí Dražickou je s velkou mírou jistoty řešitelný. ÚS i NSS opakovaně judikovaly v podobných případech nadřazenost veřejného zájmu (propojení cesty) nad zájmy soukromého vlastníka. Rada by měla zadat právníkům rozbor řešení propojení dvou komunikací, které by bylo ve prospěch veřejného zájmu.

Parcelace území je záležitost snadno změnitelná, v případě prodeje pozemků není nový vlastník (ale ani ten současný) nijak nucen stávající rozparcelování dodržet. Není tedy důvod, proč by se MČ měla parcelací jakkoli zaštiťovat.

HŘIŠŤÁTKO/PARČÍK O ROZLOZE 2500M2 JE SOLIDNÍ HŘIŠTĚ, na které lidi čekají 10let

Vedení obce opakovaně používá výrazy „hřišťátko a parčík“ pro pozemek o rozloze 2500m2 zřejmě proto, aby veřejnost přesvědčila, že o nic nejde, když se zřekne vlastnictví takového „pozemečku“. Ve skutečnosti jde o solidní pozemek, který MČ na své náklady a z dotace MHMP oplotila, opatřila základním inventářem, roky ho udržovala, došlo tam k výsadbě stromů a hlavně – jde o pozemek, kde je nezvratitelným rozhodnutím ÚS rozhodnuto, že hřiště na něm lze vybudovat. Snaha MČ se tohoto pozemku vzdát je ignorací tamních obyvatel, kteří téměř 10 let čekají na hřiště.

Dále je potřeba říci, že území mezi Druhanickou a Dražickou bude každopádně jednou zastavěno pro nás v tuto chvíli neznámým projektem, ačkoliv se MČ snaží tvrdit, že se této nejistotě lze vyhnout. Nelze. Nelze omezit současného ani budoucího majitele pozemku v jeho právech, s výjimkou nějaké formy věcného břemene, což je u parcelace těžko představitelné. Současný majitel ani nic zaručit nechce.

MČ MŮŽE SE SF VYJEDNAT LEPŠÍ PODMÍNKY PŘÍPADNÉ SMĚNY, KTERÉ BUDOU PRO UJEZD VÝHODNĚJŠÍ, NENÍ V TAK BEZMOCNÉ POZICI, JAK NÁM PŘEDKLÁDÁ

Společnost SF potřebuje pozemky napojit na inženýrské sítě na pozemcích městské části a to je přesně jeden z důvodů, který dává MČ poměrně silnou vyjednávací pozici. MČ není bezmocná, může si klást požadavky a tím najít řešení, které bude výhodnější pro Újezd než nyní navrhovaná směna.

HŘIŠTĚ NA JEDEN ROK JE VÝSMĚCH

MČ Praha 21 budemít právo užívat současnou plochu parčíku u Oplanské ulice s ročním opčním právem. 

Jinými slovy to znamená, že se MČ pozemku určenému pro hřiště nejdřív vzdá ve prospěch společnosti SF a následně si ho od ní pronajme a bude mít jistotu celého jednoho roku, po který tam může umístit mobilní herní prvky. Jakmile nájemní smlouva skončí, což může být právě už za rok, MČ si bude muset mobilní herní prvky přenést jinam. Otázkou zůstává kam s nimi pak. Tohle řešení není bohužel ani smysluplné, ani hospodárné.

MČ předkládá jako argument výhodnosti této směny, že získá větší pozemek. Bohužel se hodnota pozemků neřídí pouze jejich výměrou, aneb větší neznamená nutně hodnotnější.

Vybudování parku a multigenerační rekreační plochy v novém místě, jak navrhuje MČ, je závislé na souhlasu majitelů okolních pozemků, kteří budou účastníky řízení a mohou výstavbu čehokoli blokovat na dlouhé roky. Přesně tak, jak se to stalo v případě oploceného pozemku pro výstavbu hřiště. Navíc současná poloha pozemku u křižovatky dvou hlavních ulic lokality je výhodnější než zastrčený nepravidelný pozemek zčásti mezi domy.

Plánované propojení ulice Druhanické a Dražické v místě, kde ho navrhuje vedení MČ, je na okraji dotčeného území, takže nebude plnit účel dobré prostupnosti území a nezamezí budoucí souvislé zástavě území, což je z hlediska potřeb zdejších obyvatel špatně.

Vybudování čehokoliv v nové lokalitě mohou bránit soudní spory, a tak se lehce může stát, že si na pořádné hřiště počkáme dalších x let. Smluvně to nelze nijak ošetřit, protože nikdo (tedy ani účastnící budoucího stavebního řízení) se nemohou předem vzdát svého práva podávat námitky a žaloby.

Naše návrhy na usnesení nebyly přijaty, nakonec byl alespoň přijat návrh na pracovní setkání s majitelem pozemků. Hledat schůdné řešení bude nepochybně namáhavé, ale jakékoliv řešení nesmí být na úkor veřejného zájmu.

Marie Kučerová

Lucie Doležalová