Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou

Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou 

V poslední době dochází k opakovanému porušování tiskového zákona (TZ)  a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje (Pravidla) ze strany Redakční rady (RR). Na to upozornil na našem webu už článek našeho zastupitele Petra Říhy zde v květnu t.r. Nutno konstatovat, že od té doby se práce redakční rady zhoršuje, cenzura přituhuje a přidává se zneužívání Újezdského zpravodaje pro propagaci některých zastupitelů a jejich přátel.

Podle TZ § 4a) vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávných celcích a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva.

V roce 2015 na základě veřejné diskuze s občany byla schválena tehdejší Radou městské části Pravidla, která mj. určují povinnosti a odpovědnost redaktora a povinnosti a odpovědnost redakční rady.

Podle čl.6, odst.4, Pravidel redakční rada nezasahuje do obsahu a tvorby připravovaného čísla. O uveřejnění sporných příspěvků může rozhodovat pouze na žádost redaktora.

V rozporu s tímto ustanovením se RR ve svém stanovisku ze dne 20.4.2020 (viz PDF soubory Stanovisko Redakční rady na konci článku) rozhodla, že všechny příspěvky občanů a dokonce i všechny příspěvky zastupitelů budou dopředu zasílány RR k jejímu posouzení. Stanoviska v téže věci se stejným datem vydala RR dokonce tři, to svědčí samo o sobě o nezvládnuté funkci redakční rady. Tato tři zmatená stanoviska vzala Rada městské části na vědomí na svém zasedání 19.5.2020, v rámci vyřizování jedné konkrétní stížnosti, aniž by toto rozhodnutí o systematickém porušování pravidel nějak řešila. Je nepřijatelné, aby RR rozhodovala, které názory občanů a zastupitelů jsou „správné“ a „pravdivé“ a podle toho názory zveřejňovala nebo potlačovala, popřípadě nutila autory k přepracování. 

Zastupitelské sloupky

Podle čl.8, odst.2, Pravidel je v každém čísle vyhrazen prostor pro sloupky zastupitelů v rozsahu 1500 znaků. 

Je akceptovatelné, když v rámci výkonu své funkce starosty, případně člena rady, tj. představitelů výkonného orgánu obce, zveřejňuje starosta, popř. radní, věcné informace o událostech, záměrech a zjištěních v obci spadajících do jeho gesce. Ale je v rozporu s Pravidly i TZ, aby jeden z řadových zastupitelů zveřejňoval celostránkové články vlastních úvah, politických názorů a výpadů a neznámo jak sesbíraných informací. Příkladem z poslední doby jsou celostránkové články řadového, dle vlastního tvrzení opozičního, zastupitele pana Duchka, a to v letním čísle (Kynologové zůstávají), kde je kromě nadbytku prostoru pro jednoho zastupitele i výrazný rozpor s č.7, odst.5 a), Pravidel – povinnost zveřejňovat ve stejném čísle i protinázory jiných občanů. V zářijovém čísle (Rozvoj zdravotní péče) zase pan Duchek předkládá informace a úvahy, které mu nepřísluší, informace ohledně investičních záměrů by měl podávat starosta nebo příslušný radní.

Listárna občanů

Ve svém stanovisku z 20.4.2020 se RR rozhodla, že kromě sloupku zastupitelů bude podrobovat cenzuře i sloupky v listárně občanů, zda podle jejího uvážení jsou či nejsou „pravdivé“. Není třeba zdůrazňovat, že „pravdivost“ názorů občanů nemůže RR posuzovat, názory občanů nejsou názorem vydavatele listu a nikdo nebrání, aby se k názoru občana přidal i jiný, třeba opačný názor.

Tendenčnost RR je zřejmá i z listopadového čísla UZ. V říjnu byly zveřejněny v listárně tři příspěvky podporující provozování výcviku psů u rybníka v Dubinské a příspěvek, který vyjadřoval opačný názor, se do následujícího čísla  „nevešel“ a nenápadně se umístil na web radnice zde aniž by na tento příspěvek bylo zveřejněno alespoň upozornění. Přitom v tomto čísle v listárně bylo místa dostatek.

Je zřejmé, že činnost redakční rady je čím dál víc chaotická a tendenční. Stížnosti na její práci jsou dávány k vyjádření pouze redakční radě, takže ta vyšetřuje a posuzuje sama sebe, a světe div se, zjišťuje, že vše je v naprostém pořádku.

Bohužel tento chybný postup a postoj je podporován i Radou MČ a s tím se nemůžeme ztotožnit. Považujeme za nezbytné, aby se vypracovala nová Pravidla pro vydávání Újezdského zpravodaje, která by schválilo zastupitelstvo, dále aby byla redakční rada jmenována zastupitelstvem nikoliv pouze radou a aby stížnosti na práci redakční rady byly dávány k šetření Kontrolnímu výboru zastupitelstva, nikoliv redakční radě samotné.

Marie Kučerová