Nový návrh metropolitního plánu Prahy

V dubnu byl zveřejněn nový návrh metropolitního plánu Prahy. Minulé vedení obce podalo k návrhu plánu řadu připomínek, které byly zcela nebo částečně vypořádány a nyní se připravuje stanovisko městské části k navrženým změnám a dávají se při- pomínky nové. Připomínky k plánu může dávat každý občan, ale návrhy vedení městské části, schválené zastupitelstvem, mají pochopitelně daleko větší váhu. Z našeho úhlu pohledu je třeba být opatrný s rozšiřováním zastavitelného území obce, zejména pokud jde o rozsáhlejší obytnou zástavbu, protože příliv většího počtu nových obyvatel bez posílení dopravní infrastruktury a veřejné vybavenosti (zejména školky a školy) prohloubí už tak dost výrazné problémy.

Velké rozpaky budí připravovaný projekt Ekospolu u Zaříčanské ulice s téměř stovkou bytů, předimenzovanou výškou, doprovázený neochotou developera podílet se na rozvoji veřejné vybavenosti. Proto jsme toho názoru, že další výstavba větších obytných celků přichází v úvahu až po vybudování přeložky, souběžně s řešením školství. Pokud jde o připomínky obce k metropolitnímu plánu, panuje na nich mezi vedením obce a opozicí z valné části shoda, ale jako chybu vnímáme skutečnost, že nebyl dán prostor občanům, aby se k připomínkám obce vyjádřili. Například v sousedních Klánovicích byly připomínky obce zveřejněny v předstihu na webu radnice a na začátku června bylo veřejné projednání s občany ještě před schválením finální podoby dokumentu. To by měla být napříště i naše cesta.

Marie Kučerová