Metodika spolupodílu investorů

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře, v dopravní obslužnosti, v nedostačující kapacitě školek a školy i v nárocích na kapacitu sítí všeho druhu.

Vedení hl. m. Prahy vypracovalo dokument Metodika spolupodílu investorů do území (celý materiál najdete na www.ujezdzije.cz). Cílem je zajistit přiměřený podíl investora na rozvoji území, na kterém chce do bytové výstavby investovat. Metodika se zaměřuje na výši doporučené spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech obce na veřejnou infrastrukturu a řešení jejích deficitů a na součinnost obce s investorem. Obsahuje řadu doporučení k vyjednávání s investory, k výpočtům jejich příspěvků na obec, k podobě závazkových vztahů mezi investory a obcí a jejich případné rozložení v čase. Metodika hodně řeší i změny územního plánu, kde je městská část významným partnerem, a zavazuje k součinnosti orgány magistrátu při projednávání změn, aby nedocházelo k obcházení názoru městské části. Principy a postupy lze využít i při jiných jednáních s investory v územních a stavebních řízeních.

Tady bohužel musím opět upozornit na promarněnou příležitost při směně pozemků na Blatově s majitelem společnosti Spirit Finance, kdy kromě přenechání cenných a potřebných pozemků městská část dopředu přijala řadu závazků, aniž by znala podobu a rozsah budoucí výstavby v centru Blatova.

Marie Kučerová