Komentář k zastupitelstvu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy – prosinec 2019

Náklady na spory se společností SPIRIT FINANCE a.s. – je to solidní partner pro obec?

Náklady na právní zastoupení MČ v jednom z absurdních sporů společnosti SPIRIT FINANCE a.s. s obcí dosáhly téměř 1,5 mil. Kč. Tato částka byla na základě prohraného sporu obci neúspěšným žalobcem sice uhrazena, ale celá, na základě dodatku ke smlouvě s právníky, odešla na účet právníků. Náklady na zbytečný spor ze strany vedení a úřadu obce (vypracování podkladů, soudní a jiná jednání apod.) zůstaly k tíži obce. Mělo by to být důrazným varováním před dalšími kontakty a obchody s touto podivnou společností, která se nesmyslnou žalobou snažila získat desítky milionů z rozpočtu Prahy a naší městské části.

Rozpočet na rok 2020 projídá budoucnost

Na úvod je nutno říct, že tentokrát byl návrh rozpočtu předložen se srozumitelnou důvodovou zprávou, to je chvályhodný posun proti minulému roku. To je bohužel jediná dobrá zpráva. Ke schodkovému rozpočtu na rok 2020 máme samostatný rozbor v jiném článku https://www.ujezdzije.cz/rozpocet-praha-21-na-rok-2020/ , takže zde jen budeme konstatovat, že zatímco náklady na provoz úřadu stoupají, náklady na služby pro občany vykazují pokles.

Lidé sdružení kolem uskupení Piráti a STAN pro Újezd dlouhodobě prosazují úspory ve správě úřadu a podporují přesouvání prostředků do služeb pro občany, proto zastupitelé za uskupení Piráti a STAN pro Újezd navrhli úpravy rozpočtu tak, aby se snížily náklady na správu obce a naopak zvýšily náklady na školství, mládež, sport, zdravotnictví a sociální oblast. Výsledek hlasování byl takový, že zastupitelé za koalici ODS/ANO/Duchek nejen že náš návrh nepodpořili, to se celkem dalo očekávat, ale nehlasovali vesměs vůbec, čímž nic z navrženého nebylo přijato.

Odměny zastupitelů v maximální možné výši

Měsíční odměny zastupitelů jsou stanoveny nařízením vlády, přičemž odměny uvolněných zastupitelů jsou stanoveny napevno, v našem případě pan starosta Samec 78 tis. Kč, místostarostové paní Kopecká a Růžička každý 69 tis. Kč měsíčně, odměny ostatních neuvolněných členů zastupitelstva jsou výrazně nižší a nařízení stanoví pouze maximální výši odměn – pro členy rady 9,4 tis. Kč, pro předsedy výborů a komisí 4,7 tis. Kč, ostatní zastupitelé 2,3 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že rozpočet obce je napjatý a rostou zejména osobní náklady, navrhl zastupitel za uskupení Piráti a STAN pro Újezd, pan Havrda schválení odměn pro neuvolněné zastupitele ve výši 50% maximální částky. Koaliční zastupitelé, až na jednu výjimku, návrh nepodpořili a nebyl tedy přijat.

Tím byl program předvánočního jednání prakticky vyčerpán, s určitou nadsázkou lze říct, že dárečky byly rozděleny a zastupitelé si navzájem popřáli šťastné svátky. 

Marie Kučerová