Komentář k zastupitelstvu konanému dne 26.4.2021

Uzavření dohody o narovnání s TJ Sokol Újezd nad Lesy

Uzavřením této dohody byla ukončena sporná kauza, která začala už před více než 30ti lety. V dobách dávných sportovci převážně svépomocí vybudovali postupně 4 tenisové kurty na pozemku patřícímu městu. Kurty sloužily výhradně občanům Újezda pro rekreační tenis, chodilo se tam pěšky nebo jezdilo na kole. Vše fungovalo řadu let, až v roce 2018 tehdejší končící rada MČ už po volbách dala TJ Sokol výpověď z nedostatečně objasněných důvodů. Bohužel nová rada MČ výpověď nezrušila a nájem sportoviště skončil v lednu 2019. Od té doby se vedl složitý spor o hodnotu majetku, zejména tenisových kurtů a dalšího vybavení, který Sokolové na pozemcích města zanechali. Současně se řešil nájem pozemku hřiště nazvanému Psí plácek, který patří TJ Sokol a pronajímala si ho obec za symbolickou cenu. Po dvou letech dohadování a souboje právníků se uzavřela dohoda o způsobu finančního vyrovnání a uspořádání vztahů mezi městskou částí a TJ Sokol. Je dobře, že došlo k dohodě, ale z celého sporu zbyla pachuť. Dlouholetý místní sportovní oddíl přišel o jednu svou sportovní činnost, která nikoho v místě tenisového hřiště nerušila, a místo toho si kurty pronajala komerční firma za cenu velmi vstřícnou a přirozeně rozjela četné aktivity, které přitáhly řadu přespolních zájemců a vytvořily nový problém – nadměrnou dopravu a potíže s parkováním návštěvníků v místě. Je to důsledek nekoncepčního hurá uvažování – hele já mám nápad, tak ho hned provedeme, protože můžeme. Doufejme, že se další podobně neuvážené akce nebudou opakovat.

Jmenování „opozičního“ zastupitele pana Duchka za politika MA21

Agenda MA21 je velmi důležitá agenda a dobře funguje tehdy, pokud má agendu na starosti někdo z rady, protože může příslušná témata projednávat v rámci jednání rady. Navrhli jsme za politika agendy MA21 pana starostu Samce (ODS), protože je nesporné, že ze své funkce by měl k této agendě nejblíže. Rádi bychom v této funkci viděli například i paní Carbolovou (ANO) a podpořili bychom její zvolení. Bohužel koalice ODS/ANO zvolila svého favorita, nejvíce kontroverzního místního politika pana Duchka, který neustálými výpady, pomluvami a urážlivými příspěvky na sociálních sítích i v Újezdském zpravodaji permanentně častuje zdejší občany i zastupitele. Pro agendu, která předpokládá schopnost vyjednávat a komunikovat se všemi lidmi, schopnost pořádat setkání s občany, schopnost koncepční práce, je zcela nevhodný, nemluvě o ostudě, kterou svým chováním Újezdu nad Lesy dělá u nás i na magistrátě. Bohužel přes řadu nesouhlasných vystoupení převážně opozičních zastupitelů koalice ODS/ANO/Duchek svého nominanta zvolila. Budí to dojem výpalného za to, že ze svých útoků a napadání podivuhodně vynechává všechny koaliční zastupitele a to i v případech, kdy jsou přešlapy vládnoucí koalice zjevné.

Porušování Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou

V rámci projednání zápisu z jednání Kontrolního výboru bylo Kontrolním výborem posouzeno vyřízení stížnosti pana Lameše na šéfredaktora Újezdského zpravodaje pana Hrušku. Pokud jde o podstatu věci, stížnost byla vyřízena včas a věcně správně. Avšak z odpovědi úřadu stěžovateli mimo jiné vyplynulo, že redakční rada postupuje v rozporu s Pravidly pro vydávání Újezdského zpravodaje, protože se domáhá práva kontrolovat příspěvky občanů a dokonce i zastupitelů ještě před vydáním zpravodaje a žádá mít právo dopředu posuzovat jejich „pravdivost“. Bohužel tlak na zpolitizování Újezdského zpravodaje je konstantní a je dán tím, že redakční rada není nestranná, členem redakční rady je jeden zastupitel, a to pan Duchek, který se staví do role toho, kdo posuzuje jiné názory a povoluje ostatním občanům a  zastupitelům co mohou či nemohou napsat. Nutno konstatovat, že všichni bývalí členové redakční rady  v průběhu posledních dvou let z tohoto orgánu odešli a redakční rada je v současnosti zcela pod taktovkou pověřenců za vládnoucí koalici ODS/ANO, a jsou jmenováni výhradně radou. Diskuze byla faktické koalici ODS/ANO/Duchek nepříjemná a tedy zneužila své převahy jednoho hlasu a demokraticky utnula debatu zastupitelů. V závěru rozpravy politik názorově podporovaný faktickou koalicí ODS/ANO/Duchek  pan Lameš se neovládl a utrousil nadávku vůči části zastupitelů. Za takové jednání měl být vyveden z místnosti.

Situace v Masarykově základní škole

Je dobře, že vzhledem ke složité situaci v základní škole rada zařadila do programu i informace o aktuálním dění v MZŠ. Rada pochopitelně obhajovala odvolání ředitelky základní školy a svůj postoj potvrdila i okamžitým vyhlášením výběrového řízení na nového ředitele. Hned v únoru jsme žádali radu MČ, aby zrušila své rozhodnutí o okamžitém odvolání ředitelky a primárně řešila ve spolupráci se školou opravy účetních chyb, které nastaly v minulých obdobích, a teprve následně případně vyhodnotila odpovědnost jednotlivých osob podílejících se agendě účetnictví školy. Podle doložených dokumentů je zřejmé, že kontrolní činnost ze strany zřizovatele byla zcela nedostačující, vymáhání nápravy pouze formální a rozhodnutí rady o odvolání ředitelky MZŠ působí jako přehození odpovědnosti na toho posledního v řadě. Považujeme za naprosto chybné odvolat ředitelku, která za rok a půl ve funkci napravila řadu procesů ve škole, nastartovala významné změny a byla velice pozitivně hodnocena učiteli i rodiči. O tom svědčí i petice občanů podepsána cca 500 petenty. Škole jsme věnovali i další články, které jsou uvedeny zde na webu i v Újezdském zpravodaji. Opoziční zastupitelé podali v průběhu jednání zastupitelstva řadu návrhů usnesení, které se týkali kontrolního systému a způsobu podávání informací o škole, avšak jako obvykle je koalice o jeden hlas nepodpořila.

Marie Kučerová (STAN)