Komentář k zápisu ze zastupitelstva ze dne 23. 9. 2020

Vedení radnice odmítlo poskytnout zastupitelům požadované informace.

Opakovaně žádáme, aby na jednáních zastupitelstva byli zastupitelé pravidelně informováni o průběžném řešení zásadních problémů Újezda nad Lesy. A opakovaně vládnoucí koalice tyto informace zastupitelům odmítá poskytnout. 

Například opoziční zastupitel Pavel Roušar (Otevřený Újezd) žádal o zařazení několika bodů do programu jednání zastupitelstva a to:

 Podání informací o probíhajících jednáních týkajících se parkování u nádraží Klánovice. Ohledně parkování u nádraží Klánovice probíhá několik jednání, které vede městská část s vedením města, případně dalšími organizacemi. Jedná se zejména o podnět na změnu územního plánu, změnu, která by umožnila vybudovat parkování kolem kolejí na újezdské straně. Dále jednání vedená ohledně rekonstrukce ulice Staroklánovická, rekonstrukce, která by vedla k rozšíření ulice vedoucí k nádraží a případnému vybudování dalších parkovacích míst. Dalším otazníkem kolem parkování u nádraží je možnost zavedení regulace parkování, možnost, která byla schválena novelou nařízení rady hl.m.Prahy v srpnu t.r.. Možnost zavedení regulace parkování u nádraží, popřípadě jinde v Újezdě, vůbec nebyla se zastupiteli diskutována ani nebyli o jednání rady v této věci nijak informováni. Dalším zásadním bodem kolem parkování u nádraží je snaha vedení MČ dosáhnout vykácení téměř hektaru lesa naproti restauraci U Smolíka a vybudování velkokapacitního parkoviště. 

Další navržené body programu se týkaly informací o plánované rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku a o plánování výstavby zdravotního střediska, případně jiném využití, budovy Ideal Luxu na Blatově. O těchto pro Újezd klíčových problémech vedení MČ odmítá poskytovat zastupitelům jakékoliv informace. 

Všechny návrhy na zařazení podání informací do programu zastupitelstva byly hlasy koalice ODS/ANO a Patrioti efektivně zamítnuty. Za jediné pozitivum lze označit ústní slib místostarosty pana Růžičky, že informace ohledně parkování u nádraží Klánovice dá zastupitelům písemně. Škoda, že se tak do konce listopadu, tj. více jak dva měsíce od konání zastupitelstva, nestalo.

Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje ze strany redakční rady.

Další návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva byl představen uskupením Piráti a STAN pro Újezd a týkal se porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání zpravodaje ze strany redakční rady, Odůvodnění tohoto návrhu je zde. Záměrem bylo navrhnout zastupitelům následující usnesení:

Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ, aby zajistila fungování redakční rady a vydávání Újezdského zpravodaje v souladu s příslušnými zákony (tiskovým a dalšími) a v souladu s Pravidly pro vydávání Újezdského zpravodaje. 

Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ v prvé řadě zajistit, aby nadále nebyla porušována zásada rovnosti při uveřejňování názorů jednotlivých zastupitelů a všichni zastupitelé měli v Újezdském zpravodaji stejný prostor pro své příspěvky.

I tento návrh byl hlasy koalice ODS/ANO a Patrioti také zamítnut. 

Dodatkem k tomuto bodu a na základě určité výměny názorů během přestávky pan starosta veřejně do záznamu přislíbil, že by mělo dojít k přepracování Pravidel pro vydání Újezdského zpravodaje a že nad jejich zněním se uskuteční schůzka mezi radou a opozičními zastupiteli. Tento závazek vítáme a považujeme za příslib řešení situace kolem Újezdského zpravodaje. Rádi se budeme na stanovení nových Pravidel podílet.

Zpráva o činnosti rady.

Zpráva o činnosti rady byla jako obvykle podána ústně, takže nebyl žádný prostor pro přípravu doplňujících otázek. Požádali jsme proto, aby zpráva o činnosti rady byla předkládána zastupitelstvu písemně. Nepožadovali jsme, aby tato zpráva byla součástí oficiálních materiálů týden předem, ale bylo by vhodné, aby zastupitelé měli možnost si zprávu přečíst alespoň den předem a případně si připravit dotazy. Případné dotazy by mohly leckdy být vyřešeny i před zastupitelstvem a tím by se urychlilo jednání. Paní místostarostka sdělila, že to možné není, protože zprávu si připravuje těsně před jednáním zastupitelstva. Dodáváme, že se obvykle jedná o zprávu za období posledních tří měsíců.

Marie Kučerová (STAN)