Zprávy z kontrolního výboru

Na listopadovém zasedání zastupitelstva byly mimo jiné projednány zprávy z kontrolního výboru.

Za závažnější lze považovat zejména kontrolní zprávu o stavbě požární zbrojnice, kde vznikla pohledávka za stavební firmou z vyplacených a nezúčtovaných záloh ve výši cca 1,5 mil. Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že firma je v konkurzu a má majetek zanedbatelné hodnoty, bude se s největší pravděpodobností jednat o škodu na obecním majetku.

Další kontrolní zprávy se týkaly nejasností kolem ceny stavebních prací při modernizaci vstupu do školy, nepovolené stavby na obecním pozemku a nejasností kolem nákupu budovy Ideal Luxu.

Podstatnou součástí kontrolních zpráv jsou doporučení nápravných opatření, která řeší jednak odstranění dopadů konkrétních nesprávností, a hlavně doporučení opatření, která by v budoucnu vyloučila podobná pochybení.
Za vyjmenované zprávy to bylo celkem 20 doporučení, která byla z největší části zaměřená na zamezení budoucích podobných pochybení.

Vládnoucí koalice vzala kontrolní zprávy na vědomí, ale využila své převahy jednoho hlasu v zastupitelstvu a odmítla přijmout usnesení, které by uložilo radě MČ projednat doporučení nápravných opatření.

Je tedy otázkou, jaký význam má vypracovávat kontrolní zprávy, když není ochota vyvozovat z nich důsledky.

Marie Kučerová