Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby
Kresba: IPR Praha

Územní plán vymezuje v souladu se stavebním zákonem plochy určené pro veřejně prospěšné stavby (dále VPS), to jsou stavby určené pro další rozvoj obce a budoucí potřeby zejména v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, rekreace, bezpečnosti, dopravní a technické infrastruktury. Tyto vymezené plochy jsou územní rezervou obce a jsou chráněny proti živelné zástavbě a svévolnému nakládání.

Naše obec se rozrůstá, tlak na veřejnou infrastrukturu se zvyšuje, proto územní rezervy na případné budoucí školy, domovy pro seniory a další zařízení potřebujeme. Současné vedení obce ale učinilo nepochopitelný krok, rozhodlo, že dva zajímavé pozemky zbaví svého určení. Na červnovém zastupitelstvu předložilo návrh na změnu územního plánu – vypuštění dvou VPS z územního plánu.

Jedná se o plochu bývalého koupaliště, která je dosud určena jako sportovní areál pro školu a nachází se u rybníka v Dubinské. Tato plocha sousedí přímo s budoucím ochranným pásmem přeložky I/12.
Druhá plocha je pozemek na severním Blatově o velikosti 17 tis. m2 v pokračování ulice Čankovské směrem k hřišti a nyní je určen pro sociálně zdravotní centrum, v sousedství je další velký obecní pozemek s veřejnou zelení.

Návrh na zrušení těchto VPS předložený zastupitelstvu neobsahuje žádné vysvětlení, proč tyto pozemky mají být zbaveny svého určení a jaké má s nimi vedení záměry, přesto byl poslušně fungující koalicí přijat. Celá akce budí dojem tichého vycházení vstříc individuálním zájmům na úkor zájmu veřejného.

Marie Kučerová

Dubinská ulice, Praha 21, Újezd nad Lesy, rybník, přeložka i12
Dubinská ulice, Praha 21
Čanskovská ulice, Praha 21, Blatov, hřiště
Čankovská ulice, Praha 21