Podnět č. 1 na Radu MČ Praha 21 – přístup zastupitelů k úplným podkladům z rady

Jedním z prvních usnesení nově zvolené rady MČ Praha 21 bylo zrušení přístupu zastupitelů k úplným podkladům k usnesením z jednání rady MČ v interním informačním systému Alfresco, a to i za minulá období. Tento krok byl zřejmě učiněn z nepochopení postavení zastupitelstva a rady obce. Vrcholných orgánem obce je zastupitelstvo, to v plném rozsahu odpovídá za fungování rady i úřadu MČ, kontrolu jejich činnosti a nese za činnost vedení obce plnou odpovědnost jako kolektivní orgán a tuto odpovědnost má i každý zastupitel jednotlivě. Omezování přístupu k informacím voleným orgánům je nepochopením podstaty samosprávy obce, kde základním požadavkem je kolektivní rozhodování, transparentnost a dostupnost informací. Každý zastupitel má právo na všechny informace týkající se samosprávné působnosti obce.

Vyzýváme proto Radu MČ Praha 21, aby usnesení RMČ 1/0006/18 ze dne 13.11.2018 bylo zrušeno a zastupitelům byl umožněn přístup k podkladům k usnesení z jednání RMČ v informačním systému Alfresco v plném rozsahu, tak jak to bylo v minulém volebním období.

Marie Kučerová