Komentář k zastupitelstvu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy – březen 2020

Jednání zastupitelstva dne 16.3.2020 bylo ve stínu koronaviru. Toho dne byla vyhlášena přísná karanténní opatření mj. omezení volného pohybu osob a zákaz shromažďování. Tento zákaz se nevztahoval na jednání zastupitelstev obcí, pokud jsou zcela nevyhnutelná a nezbytně nutná, a vedení naší obce toto jednání za nezbytně nutné označilo. Proto jsme v zájmu ochrany zdraví zúčastněných a také k urychlení jednání se rozhodli, že se jako opoziční zastupitelé z jednání omluvíme. K prohlasování svých návrhů má koalice dostatek svých hlasů a naše připomínky obvykle ignoruje. Nicméně na jednání jsme se připravovali a názor na projednávané body máme.

Koncepce dopravy – nesplněný úkol

V prosinci 2018 byl panu starostovi uložen úkol aktualizace Dopravního generelu s dostatečně dlouhým termínem do 31.12.2019. V září 2019 si koalice svými devíti hlasy schválila zrušení stávajícího DG a nahradila úkolem: Vypracovat novou koncepci dopravy a pohybu cyklistů s termínem do 31.12.2019. Úkol opět splněn nebyl a nyní si koalice schválila prodloužení termínu do 31.12.2021. Výkon opravdu hodný tří uvolněných zastupitelů, z toho dva – pan starosta a místostarosta za tento úkol odpovídají, přičemž mají k dispozici cca 70 zaměstnanců a téměř 100 mil ročně.

Rozpočet na rok 2020 opět se ztrátou

Rozpočet na rok 2020 byl upraven o původně chybějící částku ve výši 2 mil. Kč na administraci územního řízení přeložky I/12. Původní plánovaný schodek v rozpočtu ve výši cca 10 mil. Kč, který si koalice schválila v prosinci 2019, zůstává zachován a opět bude čerpána rezerva z minulých let. To jsme odsoudili již při projednávání rozpočtu v prosinci 2019.

Plnění rozpočtu za rok 2019 – očekává se ztráta

V předloženém materiálu se konstatuje, že z hlavní činnosti za rok 2019 bude opět ztráta ve výši cca 9 mil. Kč, která je zčásti vyrovnána příjmy zejména z prodejů bytů. Pokračuje trend ztrátového hospodaření obce z minulého roku.

Nová vnitřní směrnice – obec nemá interního auditora

Podklad pro novou vnitřní směrnici o schvalování účetní závěrky byl poněkud nesrozumitelný, původně mělo jít o aktualizaci směrnice 7/13, ale v usnesení bylo navrženo její zrušení a nahrazení novou směrnicí 1/20 a k tomu byl přiložen materiál – Dodatek ke směrnici 1/18, který zřejmě schválen nebyl, ač byl důležitý – na nátlak kontrolního orgánu MHMP se mělo snížit oprávnění rady k rozpočtovým opatřením bez schválení zastupitelstva ze 4 mil na 2,5 mil Kč. To vítáme, i když ze zápisu není zřejmé, jestli ke schválení tohoto dodatku došlo. Co ale zřejmé je, že nová směrnice 1/20 ruší účast interního auditu při schvalování účetní závěrky z toho důvodu, že žádného interního auditora MČ nemá. Skutečnost, že není obsazena funkce interního auditora, považujeme za velkou chybu.

Změna územního plánu – bude koupaliště?

Záměr vytvořit sportovní a rekreační zónu s přírodním koupalištěm mezi Běchovicemi a Újezdem je zajímavý a záměry toho druhu podporujeme. Ale samozřejmě bude záležet na dalších informacích k záměru, které v tuto chvíli k dispozici nejsou, například jak bude zajištěn přítok kvalitní vody, jaká bude dopravní obslužnost, jak bude řešeno odhlučnění od frekventované silnice a železnice a další. Ďábel, jak známo, se ukrývá v detailech.

Poděkování úřadu MČ

Na závěr je třeba zdůraznit, že pracovníci úřadu MČ jsou od 16. března 2020 pod velkým tlakem v důsledku opatření proti šíření koronaviru a současně pracují v obtížných podmínkách, a proto bychom jim rádi vyjádřili podporu a poděkování.

Marie Kučerová