Komentář k zápisu ze zastupitelstva konaného dne 21.12.2020

Opakované odmítání poskytnout zastupitelům informace

Zastupitelstvo hlavního města Prahy má stanoven plán jednání zastupitelstva na rok dopředu. Bohužel v Újezdě nad Lesy, které má jednání zastupitelstva pouze 4x za rok, není Rada MČ schopna sdělit termín zasedání zastupitelstva ani 14 dní předem, takže termín, na kdy jsme povinni se uvolnit ze svých zaměstnání a ze svých dalších závazků, se často dozvídáme až 7 dní před jednáním z materiálů, které dostaneme na projednání. Jakékoliv žádosti o zařazení dalších bodů na jednání, byť jen v podobě podání obecných ústních informací, jsou rutinně odmítány, s nejrůznější výmluvou. Ani toto zastupitelstvo nebylo výjimkou. Žádost zastupitele za Otevřený Újezd Pavla Roušara o zařazení dvou bodů do programu, a to Podání informací k akčnímu plánu MA21, to je strategický plán místní agendy jako nástroje ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství a má ho v gesci jeden z radních, a dále zařazení bodu Aktualizace Jednacího řádu ZMČ Praha 21 umožňující distanční jednání, byl jako obvykle hlasy vládnoucí koalice ODS/ANO odmítnut, resp. nepodpořen, takže ani zastupitelé ani naslouchající veřejnost se nic nedověděli.

Zpráva o činnosti rady opět jen ústně

Evergreenem každého zastupitelstva je také žádost opozičních zastupitelů dostat i neformálním způsobem zprávu o činnosti rady dopředu, třeba i jen mailem, aby bylo možné klást věcné dotazy. Přestože zpráva o činnosti rady je následně v písemné podobě uvedena v zápise, jestli věrně nebo ne, to je otázka, tak vládnoucí koalice ODS/ANO tento pochopitelný požadavek opakovaně odmítá. Zastupitelky paní Carbolová, Dastychová, Ponicová vysvětlily, že informace o činnosti rady se můžeme dočíst v Újezdském zpravodaji nebo na webu úřadu a jim jako zastupitelkám to stačí, paní Kopecká s pomocí pana Růžičky ujasnila, že předkládání zprávy o činnosti rady není povinné, takže můžeme být rádi, že nám vůbec něco řeknou. V takovém případě je ovšem otázka, jestli předkládání množství informací pouze ústní formou má vůbec nějaký význam a jestli je relevantní, aby o ústním materiálu zastupitelstvo vůbec rozhodovalo, i když jen formou usnesení, že ho bere na vědomí, protože není zpětně kontrolovatelné, co vlastně zastupitelstvo vzalo na vědomí. Návrh zastupitele pana Roušara o předkládání zprávy o činnosti rady písemně byl opět koalicí ODS/ANO odmítnut, resp. nepodpořen.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je opět schodkový

Rozpočet na rok 2021 je plánován opět schodkový ve výši plánované ztráty téměř 14 mil. Kč, tj. ztráta bude o 5 mil. Kč větší než ztráta plánovaná v roce 2020. Ztráta bude uhrazena z rozpočtové rezervy z minulých let. Není třeba zdůrazňovat, že rozpočet by principielně neměl být ztrátový a pokud je, tak by plánovaná ztráta měla být jasně odůvodněna a doložena jako nezbytně nutná a to i podle příslušných předpisů. To se nestalo, ani ze zápisu ze zastupitelstva není zřejmé, z čeho se plánovaná ztráta téměř 14 mil. Kč skládá a proč je nezbytně nutná. Očekávaná skutečnost roku 2020 je podle návrhu rozpočtu ztráta cca 40 mil. Kč, což je výrazně víc, než byla plánovaná ztráta 9 mil. Kč. Z vysvětlení vyplynulo, že jde o nějaký odhad, který se bude zásadně měnit. Odhad výsledku hospodaření v prosinci běžného roku by měl být už dostatečně přesný, zejména v oblasti běžných výdajů, kde ale jsou mezi rozpočtem a očekávaným výsledkem velké rozdíly. Nezbývá než doufat, že konečná čísla za rok 2020 budou už přesná a výrazně příznivější.

Marie Kučerová (STAN)