Komentář k zápisu ze zastupitelstva 29. června 2020

Určení ověřovatelů zápisu ze zastupitelstva by nemělo být diskriminační

Zákon ani náš jednací řád zastupitelstva nestanoví, jakým způsobem jsou určeni ověřovatelé zápisu. Přitom se jedná o důležitou funkci, ověřovatelé svým podpisem potvrzují správnost a úplnost zápisu. Ověřovatelé zápisu ze zastupitelstva HMP jsou vždy určeny tak, aby jeden byl z řad vládnoucí koalice a jeden z řad opozice. U nás pan starosta jmenuje ověřovatele zápisu vždy z řad vládnoucí koalice a to vede k nízké objektivitě zápisů. Názorům koalice je dáván větší, někdy až nadměrný, prostor, názory opozice se v zápise neobjeví prakticky vůbec. Nejnovějším příkladem je vystoupení zastupitelky Lucie Doležalové (Piráti a STAN pro Újezd – PaS), která v bodě 15. vznesla rozsáhlou námitku k zápisu z minulého jednání, kdy došlo v zápisu k dost zásadním nepřesnostem, ale její námitka se do zápisu opět ani nedostala. Proto jsme hned v úvodu jednání požádali pana starostu, aby byl jeden ověřovatel jmenován z řad opozice, avšak pan starosta odmítl o věci hlasovat, ačkoliv o každém návrhu člena zastupitelstva by se hlasovat mělo. S tímto jednáním opoziční zastupitelé za PaS nesouhlasí a nezbývá než opět dávat námitky k zápisu, dokud nedojdeme k nápravě věcí.

Mají zastupitelé právo na informace?

Podle zákona o hl.m.Praze právo mají, podle reálného jednání vedení naší MČ zřejmě ne. Zastupitelka Lucie Doležalová podala návrh na vyřazení bodu č. 12 – Návrh na změnu územního plánu – z jednání zastupitelstva z důvodu absence jakéhokoliv odůvodnění navržené změny v předloženém materiálu. Odůvodnění předkladatele pana starosty, že změna je nezbytná „pro případné budoucí záměry“ je nicneříkající a možná zakrývající skutečné záměry s pozemky. Hlasy vládnoucí koalice bod z jednání vyřazen nebyl a jeho osud tak byl od začátku jasný, bude přijat. 

Zastupitel Pavel Roušar (Otevřený Újezd) navrhl doplnit program jednání o podání informací o aktuálním stavu řešení situace opuštěného kynologického areálu u rybníka v Dubinské, o aktuální situaci kolem budovy Ideal Lux na Blatově a Zdravotního střediska Rohožník. Ačkoliv mělo jít pouze o podání informací o současném stavu těchto pro obec hodně zásadních problémů, koalice ODS/ANO návrh odmítla přijmout. Vyloučení opozice z řešení těchto zásadních problémů obce je krátkozraké a nesprávné.

Kvalita inventur majetku a závazků

Již druhým rokem je součástí podkladů k účetní závěrce Inventarizační zpráva a již druhým rokem budí pochybnost o své správnosti. Inventarizace majetku a závazků je důležitou součástí hospodaření každé účetní jednotky, městskou část nevyjímaje. Bez správné inventury majetku a závazků nemá vedení jednotky dostatečnou vědomost o vlastní finanční situaci. V případě naší MČ Inventarizační zpráva tvrdí, že se v průběhu inventarizace vůbec nic nezjistilo, žádný rozdíl skutečného stavu proti účetnímu nebyl zjištěn, nic se neopravovalo, o ničem vedení MČ nerozhodovalo a to je v normálně fungující organizaci jev prakticky vyloučený. Z toho důvodu jsem navrhla, aby rada přijala opatření k zajištění správného provedení inventarizace a správného sestavení inventarizačních zápisů, návrh však nebyl přijat.

Další změny územního plánu, proč?

Velmi diskutabilní bodem programu byl návrh na změny územního plánu – vypuštění nerealizovaných veřejně prospěšných staveb (dále VPS) z územního plánu. Územní plán vymezuje v souladu se stavebním zákonem plochy určené pro VPS, to jsou stavby určené pro další rozvoj obce a budoucí potřeby zejména v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, rekreace, bezpečnosti, dopravní a technické infrastruktury. Tyto vymezené plochy jsou územní rezervou obce pro budoucnost a jsou chráněny proti živelné zástavbě a svévolnému nakládání. Proti těmto zásadám jde předložený návrh na vypuštění dvou VPS z územního plánu. Jedná se o plochu bývalého koupaliště, která je dosud určena jako sportovní areál pro školu a nachází se u rybníka v Dubinské. Tato plocha sousedí přímo s budoucím ochranným pásmem přeložky I/12 a měla by zůstat zablokována k využití pro veřejnost, nikoliv pro soukromé aktivity. Druhá plocha je pozemek na severním Blatově o velikosti 17 tis. m2 v pokračování ulice Čankovské směrem k hřišti a nyní je určen pro sociálně zdravotní centrum, v sousedství je další velký obecní pozemek s veřejnou zelení, to rovněž dává velký potenciál k využití pro potřeby obce jako celek. Návrh na zrušení těchto VPS předložený zastupitelstvu neobsahuje žádné vysvětlení, proč tyto pozemky mají být zbaveny svého určení a jaké má s nimi vedení záměry. Přes varování před neuváženými změnami územního plánu, přes opakované žádosti o vysvětlení důvodů těchto změn koalice svou většinou návrh odhlasovala. Bylo by zajímavé vědět, jestli nějaké vysvětlení důvodu změn dostali alespoň koaliční zastupitelé nebo zda jim stačí pokyn vedení jak hlasovat.  Celá akce budí dojem tichého vycházení vstříc individuálním, prozatím skrytým zájmům na úkor zájmu veřejného. V tak zásadních věcech jako jsou změny územního plánu je povinností každého slušného vedení obce o důvodech změn komunikovat s veřejností, komunikace se zastupitelstvem jako nejvyšším orgánem obce by měla být samozřejmost.

Marie Kučerová