Jak zlepšit jednání zastupitelstva

Dva dny trvající jednání zastupitelstva je nejen úmorné pro zúčastněné, ale je to i omezující faktor pro účast občanů. Je snadné říct, že za to mohou „ti druzí“, ale zkusme se zamyslet, jak dostat jednání do únosných mezí.

Především je třeba říct  co udělat nelze. Nelze bránit zastupitelům v projevech jejich vůle, současné časové limity jsou dostačující. Nelze zabránit, aby se na jednom zasedání sešlo více náročných témat, například souběh schvalování účetní závěrky, finančních odměn a náhrad pro zastupitele a změn v územním plánu je očekávatelně náročný. Nelze vyměnit pomalý a neobratný hlasovací software z důvodu plnění podmínek dotace.

Co tedy změnit lze?  Pokud je předmětem jednání schválení nějaké směrnice či pravidel, bylo by užitečné a účinné dát směrnici či pravidla k připomínkám zastupitelům ještě před tím, než jsou zařazeny do oficiálních podkladů pro jednání, to zdůrazňujeme od začátku. V rámci připomínek by se vychytaly chyby a nelogičnosti, některé připomínky by rada akceptovala, jiné odmítla s vysvětlením, proč jsou nežádoucí, a zastupitel by uvážil na čem bude trvat. Situace, kdy se formou četných změn usnesení a protinávrhů mění jednotlivosti v předložené směrnici a kdy se o jednotlivých připomínkách diskutuje přímo na zastupitelstvu, vede nejen ke ztrátě času, ale stoupá riziko dalších chyb vyvolaných nově schválenými úpravami.

Další vhodnou změnou proti stávajícím zvyklostem by bylo, aby se neprojednávalo několik rozdílných věcí v jednom bodu jednání. Každý bod by ideálně měl mít pouze dva návrhy usnesení – bere na vědomí nebo schvaluje – a ukládá někomu něco. Situace, kdy je v jednom bodě jednání navrženo čtyři i více usnesení, vede ke zmatkům, v diskuzi vystupuje každý k něčemu jinému a pak se ztrácí přehled o čem se zrovna hlasuje. Na touto stávající praxí se zamyslí i kontrolní výbor.

K dalším vylepšením by mohlo patřit i připravovat protinávrhy písemně, pokud to lze, a posunutí začátku jednání na 16 hodinu.

Marie Kučerová