Realizujme hřiště Oplanská

Po více jak 20 letech čekání se jihozápadní Újezd konečně může dočkat prvního veřejného dětského hřiště.

V posledních desetiletích bylo v oblasti jižního Blatova, tj. část naší MČ mezi hlavní ulicí a ulicí na Koloděje (Staroújezdskou),  postaveno velké množství rodinných domů a bytů. Původně zde byla plánovaná realizace zeleného pásu i dětského hřiště. Plány se však nenaplnily, většina území byla zastavěna a do dnes v této oblasti není ani jedno veřejné dětské hřiště či veřejné sportoviště. Jediná možnost, aby se děti dostaly na hřiště či sportoviště znamená nebezpečné přecházení frekventované komunikace.

Již v roce 2013 naše městská část získala účelovou dotaci od Magistrátu a postavila oplocení  budoucího hřiště při ulici Druhanická a Oplanská. Hřiště bylo projednáno téměř příkladně s veřejností a byla zpracována plánovací dokumentace. Stavební úřad také rozhodl o změně využití území (pozemky 537/322 a 537/363) za účelem vybudování dětského hřiště včetně instalování herních prvků a laviček. Dané území má skoro ideální polohu. Nachází se téměř ve středu jižního Blatova a v blízkosti nově otevřené asfaltové cyklostezky do Koloděj, kterou od jejího otevření využívá mnoho rodin s dětmi.

Hřiště ale nebylo dosud dokončeno a to kvůli nesouhlasu majitelů sousedních neudržovaných pozemků, kteří se na obci snažili neúspěšně vysoudit desítky milionů korun. Společnosti vlastnící sousední pozemky využily veškeré dostupné opravné prostředky, což vydání konečného rozhodnutí prodloužilo o několik let. Danou kauzu o desítky milionů rozhodoval Ústavní soud a v případě hřiště Nejvyšší správní soud (NSS), který jednoznačně rozhodl ve prospěch obce. NSS odmítl různé formální námitky včetně tzv. systémové podjatosti, potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu o změně využití na dětské hřiště a mimo jiné uvedl: Negativní vliv na cenu pozemků je ničím nepodložená spekulace. V obecné rovině si lze představit i zcela opačnou situaci, kdy postavení dětského hřiště povede ke zvýšení zájmu o danou lokalitu (např. u rodin s malými dětmi). Proti rozsudku NSS již není možné podat žádný opravný prostředek. Je tedy konečné.

Soud nižší instance také uvedl, že herní a jiné prvky tvořící tzv. mobiliář (lavičky), jež mají být na hřišti instalovány, nevyžadují stavební povolení (ohlášení) ani rozhodnutí o umístění stavby. Zdá se, že by tedy konečně nic nemělo bránit nainstalování herních prvků a laviček a nezbytné úpravě povrchů tak, aby děti, jejich rodiče i ostatní občané mohli celou plochu užívat za schváleným účelem.

Jako zastupitelé za Piráty a STAN nabízíme Radě MČ maximální podporu, aby bylo možné hřiště vybudovat a otevřít co nejdříve, ideálně již letos do prázdnin.

Schválený rozpočet na rok 2020 byl navýšen právě v položce týkající se dětských hřišť. Pokud by se v rámci rozpočtu nenašly potřebné prostředky, nabízíme případně pomoc získat další nezbytné spolufinancování z veřejných, ale i soukromých zdrojů. Rádi budeme konzultovat výběr konkrétních hracích prvků a mobiliáře, tak aby byly kvalitní, ale ne zbytečně předražené. Nabízíme také, že sami přiložíme ruku k dílu, například ve formě brigády. Naším cílem a snad i cílem obce je, aby děti i dospělí mohli hřiště začít využívat ještě letos.

Navrhneme setkání opozičních zastupitelů s Radou MČ. S panem starostou se již nějakou dobu plánujeme setkat, věřím, že se podaří “sladit kalendáře” co nejdříve.

Aktualizace: Navrhli jsme setkání zastupitelů za Piráty a STAN s Radou MČ.