Hlídáme koalici

Jsme rádi, že vládnoucí koalice tvořící novou Radu Městské části Prahy 21 nevidí problémy Újezda nad Lesy výrazně jinak, než jak je vidíme my. Jsme také rádi, že z programu vypadly některé nerealistické předvolební sliby typu „bazén“, i když je otázkou, co na to nyní říkají voliči, kteří hodili hlas dotyčnému subjektu právě kvůli naději jednou si v Újezdě zaplavat. Na druhou stranu některé předvolební sliby postrádáme, například vytvoření příjemné cesty pro pěší a cyklisty směrem k nádraží. Máme tedy k programu jako k celku dvě zásadnější výhrady:

1. Jde často o nekonkrétní obecné proklamace, za kterými je obtížné hledat konkrétní cestu, jak hodlá koalice daného cíle dosáhnout. Programové prohlášení proto působí v některých ohledech dojmem „slibem neurazíš“.

2. Programové prohlášení prakticky neřeší co bude s Újezdem v dlouhodobějším výhledu, tj. třeba za 10 a více roků. Přitom projekty je nutné začít chystat již nyní. Pokud tedy odhlédneme od uvedených výhrad, připustíme seriózní přístup koalice se schopností naslouchat i někomu jinému, než sobě samotným a vždypřítomným pochlebovačům, programové prohlášení bereme pozitivně a bude-li zájem, rádi se zapojíme do práce ve prospěch Újezda. Ve výborech a komisích jsme již začali.

Odkaz na Náš program


Moderní a vstřícná městská část

Program Rady MČ

Budeme dbát na maximální otevřenost úřadu k občanům. Pro komunikaci s nimi budeme využívat moderní technologie, ale i osobní kontakt. Podněty a připomínkami občanů se budeme vždy zabývat. Podporou nám bude činnost výborů a komisí, které mají v kompetenci jednotlivé oblasti.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

To je určitě dobrý úmysl, přinesl by pozitivní změnu v jednání úřadu, i když formulace je velice obecná a představit si lze za ní ledacos, v hraničním případě třeba i nic. Varováním budiž zrušení přístupu k podkladovým materiálům do rady jako jedno z prvních rozhodnutí rady, které jde přímo proti vlastnímu programovému prohlášení. K dispozici je tak pouze zápis s usneseními, kdy často nelze ani tušit, na základě jakých podkladů bylo rozhodnutí učiněno. Jsme zvědavi na skutečný vliv výborů a komisí, které nezasedají tak často, nakolik bude Rada dbát na jejich doporučení. A taky se těšíme na uplatnění moderních technologií u dalších agend. Zatím se  moc nového neděje, například u vydávání povolenek citujeme z webu úřadu: „Žádosti zaslané v písemné podobě, datovou schránkou, e-mailem, nelze vyřídit“ Proč? Transparentnost úřadu je pro nás mimořádně důležitým tématem, takže zde budeme dávat velký pozor.

Program Rady MČ

Posuneme jednání Zastupitelstva, tak aby občané měli možnost se jednání zúčastnit.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Souhlasíme s posunutím, začátky jednání Zastupitelstva v 16:00 skutečně znemožňovaly mnoha občanům jednání se účastnit.

Program Rady MČ

Upravíme jednací řád, tak aby byl vstřícnější směrem k občanům.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Úpravu jednacího řádu (JŘ) jsme iniciovali hned na prvním zasedání zastupitelstva, ale naše snaha byla tehdy marná. Jsme rádi, že koalice se nakonec rozhodla JŘ skutečně upravit a některé z našich klíčových připomínek zapracovat do návrhu. Nový JŘ tak mohl být předložen zastupitelstvu a schválen a uvidíme, zda skutečně přispěje ke kvalitě demokratické diskuse.

Program Rady MČ

Zřídíme facebookové skupiny pro přímou komunikaci občanů se starostou a radnicí.

sad reaction

Názor Pirátů a STAN

Byla sice zřízena facebooková skupina, ale uzavřená (!), o členství je třeba žádat, žádosti jsou posuzovány (kým?), což je celé absurdní nesmysl. Ano, je třeba se bránit notorickým hejtrům, ale schvalovat členství občanům v skupině proklamované jako skupina „pro přímou komunikaci…“, to už zavání sektářstvím, nebo budováním nekritického fanklubu. My bychom skupinu ponechali zcela otevřenou, ať do ní přispívají třeba i obyvatelé okolních obcí bez omezení. Nepřipustili bychom pouze vulgarity, osobní útoky a reklamu. Kritiky se rovněž nikdo z nás nebojí. Anebo se chystá ještě nějaká jiná skupina? Naše hodnocení : takhle ne!

Program Rady MČ

Zpřehledníme internetové stránky www.praha21.cz.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Určitě záslužný cíl, webové stránky by měly být nejdostupnějším a obsahově vyčerpávajícím médiem pro informace z radnice směrem k občanům. Současný stav není ještě optimální, i když drobnou úpravou již prošel. Stále je v některých ohledech nepřehledný s komplikovanou navigací a obtížným vyhledáváním. Budeme pečlivě hlídat, kdy budou nové stránky spuštěny a jak budou uživatelský přívětivé a ovladatelné. Velkou pozornost budemě věnovat obsahové stránce, kdy největší důraz budeme klást na transparentnost a maximum zveřejněných informací. Myslíme si, že veřejnost by měla vědět o všem, co se na radnici peče. Je to za naše peníze.

Program Rady MČ

Na stránkách městské části vytvoříme seznam místních firem a živnostníků.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Pokud tímto rada myslí podporu místním podnikatelům, tak nám to tedy nestačí. Místní podnikatelé a jejich provozovny jsou cévami a nervovou soustavou každé obce. Chtěli bychom, aby se koalice zajímala, co místní podnikatelé potřebují ke svému úspěšnému podnikání a dalšímu rozvoji. Chtěli bychom sem přilákat další podnikatele a hlavně, rozhodne-li někdo nový podnikat, chtěli bychom mu to co nejvíce usnadnit. A další důležité téma – je nejvyšší čas začít vymýšlet, jak pomoci podnikatelům po otevření přeložky I/12, kdy výrazně poklesne počet projíždějících lidí a tím i nakupujících. Takže doporučujeme „přidat“.

Program Rady MČ

Přizveme občany k rozhodování, jaké projekty budou realizovány formou participativního rozpočtu.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Bohulibý úmysl, ale obáváme se, že není příliš jasno v postupu. Participativní rozhodování je v podstatě správná věc pro demokratický přístup, kdy občané mohou přímo ovlivňovat kam půjdou jejich peníze. Ale pozor: zdaleka ne všichni jsou aktivní a výsledky tak snadno mohou posloužit zájmovým skupinám, které se dokáží rychle zorganizovat a výsledky ovlivnit. Určitě budeme na tato rizika dávat bedlivý pozor. Velice důležité také bude, jak budou projekty vznikat, od nápadu, přes financování až po realizaci. Je zapotřebí přesně vědět, proč vlastně který projekt chceme, je nutno stanovit jejich priority v návaznosti na strategický plán rozvoje obce. Nejsme si vědomi, že by koalice takový plán připravovala. Strategii rozvoje Újezda jsme měli v úmyslu vytvořit, jelikož jsme přesvědčeni, že bez ní mohou být projekty jen drahé výstřely do tmy. Budeme chtít, aby v Újezdě bylo jasno, kam se bude další rozvoj ubírat a peníze nelétaly bez rozmyslu ven oknem skrze nesmyslné projekty.


Doprava

Program Rady MČ

Hlavní naší prioritou je zklidnění dopravy v obci, především budeme usilovat o maximální možné omezení průjezdu kamionové dopravy obcí. Dále budeme podporovat cyklodopravu, se kterou také souvisí i rekonstrukce ulic a chodníků v naší městské části.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Zklidnění dopravy je určitě vítané téma, i když pro zabránění průjezdu kamiónů by stačilo častěji hlídat ze strany PČR na hlavní průjezdové komunikaci, kde je průjezd kamionům už stejně zakázán. Problematické jsou však další části Újezda, např. Rohožnická a ulice v zástavbě rodinných domů nyní využívané jako „objízdné“ trasy projíždějícícimi, kterým v tom nezabránil ani nesmyslný projekt jednosměrek, který až na výjimky spíš komplikuje život místním. Cyklodopravu rovněž silně podporujeme a vybudování chodníků je něco, co mělo být hotovo již dávno. Mnoho našich ulic je ostudou městské části.

Program Rady MČ

Zasadíme se o zahájení výstavby přeložky I /12 včetně mimoúrovňové křižovatky Květnice.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Přeložka je potřeba, čekáme na její výstavbu všichni, otázkou je, jak může městská část její budování ovlivnit. Budeme-li v tom schopni něco udělat, rádi přispějeme.

Program Rady MČ

Zadáme revizi dopravního generelu a cyklogenerelu.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Nutnost revize dopravního generelu byla iniciována především zavedením jednosměrek a poptávkou ze strany cyklistů, jejichž počet stále roste. Na základě tlaku Pirátu a STAN by stanoven Zastupitelstvem pevný termín pro revizi a byly započaty potřebné práce na zadání příslušné studie. Budeme vše pozorně hlídat, neboť se týká každodenního života nás všech.

Program Rady MČ

Budeme hledat řešení parkování u nádraží v Klánovicích.

Názor Pirátů a STAN

Podle našich informací (1.3.2019) doposud neproběhla žádná jednání s vedením Magistrátu ani nebyla zadána studie hledající řešení palčivého problému všech, kteří musí na vlak autem. Pokud víme, obojí již stihly udělat Klánovice.

Program Rady MČ

V maximální možné míře budeme rekonstruovat současné silnice.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Byla započata prioritizace vzhledem k rekonstrukcím komunikací, která je nezbytná pro získání podpory z Magistránu na rekonstrukce místních komunikací.

Program Rady MČ

Budeme budovat nové chodníky.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Na chodníky byly alokovány nové prostředky v rámci rozpočtu MČ. Tyto prostředky jsou však vzaty z rezervy, tzn. „projídáme budoucnost“, neboť rezerva by měla být primárně využita na financování přípravy projektů.

Program Rady MČ

Zřídíme přechody pro chodce na problémových částech komunikace.

Názor Pirátů a STAN

Dopravní komisi nebyly dosud předloženy žádné nové projekty. Chodníky jsou ostudou velké části Újezda a jejich budování by mělo patřit mezi priority.

Program Rady MČ

Necháme zpracovat projekty na další cyklostezky, které Újezd propojí s okolními městskými částmi a středočeskými obcemi.

Názor Pirátů a STAN

Nemáme informace, že by bylo zadáno zpracování projektu jakékoli nové cyklostezky, ani žádné cyklostezky nebyly projednávány na Dopravní komisi. Přes podněty Pirátů a STAN trvá rozpor právního stavu s doporučeními v příslušných předpisech, kdy není možné obousměrný průjezd cyklistů jednosměrkami v zóně 30 km/hod.


Školství a volnočasové aktivity

Program Rady MČ

Budeme usilovat o modernizaci Základní školy.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Rada MČ se dohodla s paní ředitelkou Sochůrkovou, že ukončí svoji funkci k 31.7.2019, důvodem je důchodový věk paní ředitelky.
Bude vypsáno konkurzní řízení na nového ředitele, rada MČ bude spolupracovat s organizací EduIn, která bude působit jako konzultant, zároveň bude zástupce Eduin členem konkurzní komise.
Z důvodu nedostatku času však neproběhne veřejná debata o koncepci základního školství v Újezdě, což je velká škoda.

Program Rady MČ

Budeme podporovat komunikaci základní školy směrem k rodičům a veřejnosti.

Názor Pirátů a STAN

Zatím není vidět žádné zlepšení. Naopak školská rada, jejíž členkou je i paní radní pro školství, odmítla na svém zasedání přítomnost zástupců spolku rodičů, což podpoře komunikace směrem k rodičům a veřejnosti skutečně nenapomáhá. Bylo navrženo schválení povinnosti mlčenlivosti členů školské rady, které se má projednávat na dalším zasedání v březnu. Členkou školské rady zvolenou za zřizovatele stále zůstává bývalá starostka Karla Jakob Čechová, jejíž přínos pro zlepšení újezdské školy je více než diskutabilní.

Program Rady MČ

Připravíme kompletní studii na využití venkovního areálu školy v Polesné.

neutral reaction

Názor Pirátů a STAN

Zatím nevíme, že by existoval konkrétní návrh, víme o úvahách o úpravě prostranství u atletického oválu a stavbě přístřešku. Budeme pozorně sledovat.

Program Rady MČ

Obnovíme projekt Bezpečná cesta do školy.

smile reaction

Názor Pirátů a STAN

Za zřízení K&R parkoviště před prvním stupněm patří Radě palec nahoru. První krok se povedl, jaké budou ty další?